Nevnte kritikk er fremsatt av blant annet Sivilombudsmannen, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), Europarådets torturovervåkingskomité (CPT), FNs torturkomité (CCPR) og Europarådets torturkomité (CAT).

Rapport om isolasjon

Statistikk over isolasjon

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) følger bruken av utelukkelse tett, blant annet gjennom regelmessige dagsmålinger og overvåking av manuelle registreringer av utelukkelse i kriminalomsorgens fagsystem, KOMPIS. Kriminalomsorgen skal redusere bruken av isolasjon og utelukkelse, og øke innsattes muligheter for aktivisering og fellesskap med andre innsatte.

Direktoratet publiserer i starten av hver måned antall iverksatte utelukkelser den siste måneden, både for vareteksinnsatte og domsinnsatte, og over antallet helt utelukkede innsatte på en gitt dato (den siste dagen i hver måned), fordelt på utelukkelsesgrunnlag. KDI publiserer også også resultatene fra dagsmålingene, som gjennomføres tre ganger i løpet av året.

Planlagte tiltak i 2021

 • Isolasjonsproblematikken er tema i KDIs styringsdialog med regionene. 
 • Publiserer månedlig statistikk over isolasjon i kriminalomsorgen på internett.
 • Gjennomfører dagsmålinger over innsattes tilgang til fellesskap 3 ganger i året. 
 • Gjennomfører faste møter med koordineringsgruppen, jf. omtale ovenfor. 
 • Arbeider for å sikre tettere samarbeid med frivillige organisasjoner. 
 • Revidering av fengselshelseveilederen i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • Det skal opprettes syv nye aktivitetsteam i utvalgte fengsler med mye isolasjon, som vil jobbe målrettet mot sårbare og isolerte innsatte. Disse teamene vil bli etablert i Oslo, Ringerike, Ullersmo, Trondheim, Bredtveit kvinnefengsel, Bergen og Åna. 
 • Det skal utarbeides et forslag til forskrift for fengselsbygg
 • Det skal innføres maksimal oppholdstid på mottaksavdelinger i fengslene.  
 • Fengslene skal rapportere på avvik og utlåsningstid for innsatte. 
 • Utrede tilbud om bruk av Virtual Reality («VR-briller») for isolerte innsatte.
 • Utrede tilbud om digital løsning for språkgjenkjenning og oversetting. 

Tiltak iverksatt i 2020

 • Utarbeidet forslag til lovendringer vedrørende bruken av isolasjon som er sendt til Justis- og beredskapsdepartementet. KDI foreslår endringer i straffegjennomføringsloven §§ 2, 37, 39 og 40 annet ledd.  
 • Utredet økonomiske og administrative konsekvenser av:
  • 2 timer meningsfull menneskelig kontakt
  • 8, 10, 12 timer fellesskap
 • Opprettelse av avdeling J ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. 
 • Opprettelse av koordineringsgruppe i KDI for å sikre at kriminalomsorgen arbeider aktivt med isolasjonsproblematikken. Gruppen består av faste representanter fra samtlige regioner og KRUS. Det er i denne sammenheng også etablert tverrfaglige regionale isolasjonsteam som følger opp de lokale enheters praktisering av regelverk og organisering av isolasjonsreduserende tiltak.
 • Innføring av dagsorden som innebærer minst 2 timer fellesskap for samtlige innsatte på alle avdelinger i kriminalomsorgens enheter.  
 • Krav om utarbeidelse av ukeplan for samtlige innsatte som er utelukket fra fellesskap. Ukeplan skal utarbeides «straks» og skal sikre at utelukkede innsatte tilbys minst 2 timer meningsfylt menneskelig kontakt hver dag. 
 • Informasjonsbrosjyre til isolerte innsatte, pårørende og ansatte på seks språk ble utarbeidet og distribuert. 
 • Gjennomført vurdering av nettkurs om Mandelareglene. Konklusjon: Kurset videreformidles til KRUS slik at det kan benyttes i utdanningen (både grunn- og videreutdanningen). 
 • Isolasjon er blitt et eget emne ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
 • Det er utarbeidet «sjekkliste» for inspeksjoner i fengslene basert på funn fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. 
 • Utarbeidet en mer omfattende sammenstilling av anbefalinger fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. 
 • Avholdt møte med Sivilombudsmannen og Norges institutt for menneskerettigheter om isolasjonsproblematikken.
 • Besluttet at prosjekt «Tilpasset arbeidsdag» videreføres. 
 • Arrangert konferanse om isolasjon i samarbeid med KRUS. 
 • Det utarbeides månedlig statistikk nasjonal statistikk over isolasjon 
 • Innføring av ordning hvor avviksmeldinger vedr. isolasjon skal registreres i kriminalomsorgens avvikssystem, KIKS. 
 • Tiltak mot isolasjon ble prioritert ved tildelingen av midler til frivillige og ideelle organisasjoner (post 70-midler)
 • Oslo Economics har på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet utredet alternative kostnader ved å etablere en standardisert utlåsingstid på 8 timer, samt å sikre 2 timer daglig meningsfull menneskelig kontakt for alle innsatte.  

Tiltak iverksatt i 2019

Kriminalomsorgen iverksatte en rekke tiltak for å redusere bruk av isolasjon etter at Sivilombudsmannens rapport ble publisert, og følgende strakstiltak ble identifisert i 2019:  

 • Nytt regelverk på høring
 • Bygningsmessige tiltak
 • Tiltaks/aktiviseringsplan for isolerte
 • Informasjon til isolerte innsatte, deres pårørende og ansatte
 • Oppretter nye aktiviseringstilbud
 • Øke antall enheter med høyt sikkerhetsnivå som tilbyr tilpasset arbeidsdag-modellen
 • Innfører nye resultatkrav – isolasjon – inn i styringsdialogen
 • Tettere samarbeid med frivillige
 • Isolasjonskonferanse 25. september 2019

 I mai 2019 ble en tiltaksplan for forebygging av isolasjon levert av en arbeidsgruppe i KDI.

Rapport fra Oslo Economics om tiltak mot isolasjon (2020)

Oslo Economics leverte på tampen av 2020 en rapport om hvordan kriminalomsorgen kan etablere en standardisert utlåsingstid på 8 timer, samt sikre 2 timer daglig meningsfull menneskelig kontakt for alle innsatte.  

I rapporten konkluderer Oslo Economics, som gjennomførte utredningen på oppdrag fra KDI, blant annet med følgende:

«Uten å forringe kriminalomsorgens øvrige resultatoppnåelse er det ikke mulig, slik vi ser det, å oppnå fellesskapsmålene uten investeringer i bygg og bemanning. Det er imidlertid mulig å oppnå målene til en lavere kostnad enn det KDI har estimert, om man godtar at utlåsningstid ikke nødvendigvis må akkompagneres av et aktivitetstilbud».

Det konkluderes også med at etablering av aktivitetsteam trolig er det mest målrettede tiltaket for økt felleskap. 

KDI stiller seg bak hovedkonklusjonen i rapporten, og skriver i oversendelsesbrevet til Justisdepartementet: 

"Dersom kriminalomsorgen skal nå fellesskapsmålene, uten å tilføres ressurser, vil dette fordre en fullstendig omlegging av dagens kriminalomsorg. Det er altså slik at hvis kriminalomsorgen setter fellesskapsmålene som høyeste (og eneste) resultatoppnåelse, vil dette ha drastiske konsekvenser for kriminalomsorgens øvrige resultatoppnåelse. Det er ingen tvil om at dette vil ha store konsekvenser for sikkerheten i fengsel, kapasiteten i kriminalomsorgen, og rehabiliteringen av innsatte, herunder aktivisering av innsatte.»

Vedlegg: 

Brosjyrer

I 2019 ble det lansert en brosjyreserie der isolasjon er temaet. Målgruppene for brosjyrene er innsatte, ansatte, pårørende og advokater, og gir praktisk veiledning og konkrete råd om hvordan de ulike gruppene skal håndtere en krevende situasjon. Utgiver av brosjyrene er Skandinavisk isolasjonsnettverk, et nettverk som samler profesjonelle, frivillige og organisasjoner i de skandinaviske landene.

Kriminalomsorgen ser på tiltaket som et velkomment tilskudd til arbeidet med isolasjonsproblematikken, og vil bidra aktivt til at brosjyrene formidles til målgruppene.

Kronikk

Fengselsleder i Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad, hadde 18.10.2019 en kronikk om isolasjonsproblematikken i norske fengsel på trykk på nrk.no. 

Kronikken kan leses her: https://www.nrk.no/ytring/en-lukket-dor-1.14744350