Opphold i friluft

Når det er praktisk mulig, kan innsatte tilbringer en del av sin fritid utendørs. Opphold i friluft kan i særlige tilfelle begrenses eller helt unnlates for en kort tid, hvis ekstraordinære grunner tilsier det.

Innsatte som ellers oppholder seg innendørs hele dagen, skal hver dag - så vidt det er mulig - få anledning til å oppholde seg minst én time i friluft.

Daglig fellesskap

Innsatte har mulighet til å innta måltider i fellesskap der egnet rom finnes, hvis ikke hensynet til ro, sikkerhet og orden i fengselet taler imot. Det skal på forhånd være fastsatt når samværet mellom de innsatte kan ta til og når det skal være avsluttet.

Egen celle og dublering

Den enkelte innsatte skal som hovedregel ha sitt eget rom. To eller flere innsatte kan likevel plasseres i samme rom dersom fengselets innredning, plassforholdene eller andre særlige forhold gjør det nødvendig. Opphold i celle med dublering skal som hovedregel ikke overstige 30 dager. Dette gjelder både for varetektsinnsatte og domfelte. Dublering av lengre varighet kan benyttes dersom den innsatte selv ønsker det. Opphold i flermannsrom har ingen slike begrensninger.