I mange saker er lovbryteren varetektsfengslet helt frem til soningen av dommen påbegynnes, den innsatte går direkte fra varetekt til soning av dom. Det er retten som beslutter om en person skal varetektsfengsles.

Når det gjelder lovbrytere som ikke er varetektsfengslet og som skal kalles inn til soning av dommen, er målsettingen at domfelte skal begynne å sone dommen innen 60 dager etter at kriminalomsorgen har mottatt dommen fra påtalemyndigheten.

For innsatte som begynner straffegjennomføringen i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå, skal kriminalomsorgen vurdere overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår ett år til innsatte kan løslates på prøve. Overføring skjer for å skape en gradvis tilbakeføring fra fengsel til full frihet. Både sikkerheten, rømningsfare og målet med straffen blir tatt med i vurderingen før en overføring. 

Kriminalomsorgen skal vurdere om domfelte kan settes direkte inn i fengsel med lavere sikkerhetsnivå dersom det er idømt fengselsstraff på inntil 2 år, og kriminalomsorgen skal vurdere om domfelte kan settes direkte inn i overgangsbolig dersom det er idømt fengselsstraff på inntil 1 år. 

Høy sikkerhet

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå (også betegnet som lukket fengsel) har mur eller høyt gjerde rundt fengselsområdet. Alle dører er i hovedsak låst. Når de innsatte ikke er i arbeid, på skole eller deltar i fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene, er de innelåst på sine celler.

Lav sikkerhet

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (også betegnet som åpent fengsel) har færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå, men det har vanligvis gjerde rundt fengselsområdet, og innsatte har ikke lov til å forlate området. 

Overgangsbolig

Overgangsboligene er også fengsler, de har klare kontrollopplegg, men oppleves som mindre restriktive enn andre fengsler.

Les mer om overgangsboliger

Særlig høyt sikkerhetsnivå

Særlig høyt sikkerhetsnivå har et høyere sikkerhetsnivå enn hva man finner i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er det regimet som har høyest sikkerhetsnivå for varetekts- og domssoning i Norge. Ringerike fengsel og Romerike fengsel avdeling Ullersmo har begge en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Det er svært lite bruk av dette sikkerhetsnivået.

Forvaring

Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet. Dom på forvaring forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet. 

Les mer om forvaring

Straff i institusjon

Enkelte innsatte kan ha behov for behandling, bo- og/eller arbeidstrening eller annet som ikke kan gis i fengslene. Straffegjennomføringsloven §12 gir mulighet til at innsatte i noen tilfeller kan gjennomføre straffen i en institusjon.Straffegjennomføring i institusjon er fortsatt en ubetinget fengselsstraff, selv om den gjennomføres i en institusjon som ikke ligger under kriminalomsorgen. 

Les mer om straff i institusjon

Kvinner i fengsel

Kvinner skal så langt det er mulig gjennomføre fengselsopphold i egne fengsler eller i fengselsavdelinger tilrettelagt for kvinner. Kvinner under kriminalomsorgens ansvar har alltid utgjort en liten andel av innsatte i fengsel. Over lengre tid har ca. 6 prosent av de innsatte vært kvinner. Les mer om soning for kvinner. 

Les mer om soning for kvinner

Utlendingsfengsel

Kriminalomsorgen Innlandet avd. utenlandske innsatte, høy sikkerhet, Kongsvinger tar imot utenlandske innsatte som er forventet uttransportert etter endt soning eller som skal soningsoverføres til hjemland. 

Les mer om utlendingsfengselet 

Ungdomsenheter

I Norge finnes det to ungdomsenheter for innsatte i alderen 15-18 år, Ungdomsenhet Vest i Bjørgvin fengsel og Ungdomsenhet Øst på Eidsvoll.

Les mer om ungdomsenhetene

Fotlenke (elektronisk kontroll)

Den som gjennomfører straff med fotlenke gjennomfører ubetinget fengselsstraff, men straffen gjennomføres med fotlenke ute i samfunnet. 

Les mer om fotlenkesoning