EØS-midlene

Norsk kriminalomsorg gjennom KDI er involvert i flere EØS-programmer gjennom finansordningen «Norway Grants».  Den har som overordnet mål å bidra til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa, samt styrke den bilaterale relasjonen mellom Norge og mottakerlandene.

KRUS har en sentral rolle i dette arbeidet og er nå partner i landene Latvia, Litauen, Tsjekkia, Polen, Romania og Bulgaria for perioden 2014-2021 (implementeres tom april 2024). Alle landene har som et hovedfokus kompetanseutvikling av personell i kriminalomsorgen.

Latvia, Litauen og Bulgaria skal blant annet bygge nye fengselsskoler og gjennom det bidra til økt kompetanse på alle nivå i kriminalomsorgen og spesielt utvikle ny og bedre utdanning for fengselsbetjenter og friomsorgspersonell. 

Tsjekkia og Romania skal utvikle felles utdanning for fengsel og friomsorg og flere rehabiliterende programmer for innsatte.

Polen skal etablere nytt akademi for overordnet personell med ny lederutdanning og i tillegg utvikle grunnutdanningen av fengselspersonell.

KRUS leder også en arbeidsgruppe med deltagere fra alle de 6 landene med fokus på utdanning, der målsetningen er å skape synergier mellom landene på utdanning og trening av fengselspersonell.

Russland

I norsk kriminalomsorgs bilaterale samarbeid med Russland deltar KRUS i Organisasjonskomiteen, som er et styringsorgan for samarbeidet representert av KDI og KRUS på norsk side og FSIN (russisk straffegjennomføringstjeneste) på russisk side. 

USA

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er involvert som rådgivere i flere prosjekter der målet er reformer av kriminalomsorgen. Dette gjelder bl.a. i Oregon, North Dakota og Pennsylvania.

Studenter/utveksling

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er involvert som rådgivere i flere prosjekter der målet er reformer av kriminalomsorgen. Dette gjelder bl.a. i Oregon, North Dakota og Pennsylvania.

Akademisk samarbeid

KRUS har inngått bilaterale avtaler med søsterinstitusjoner i flere land. Våre studenter ved bachelorpåbygget i straffegjennomføring tilbys utveksling ved et av disse stedene, der de kan gjennomføre inntil 15 studiepoeng av graden ved utvalgte fag. KRUS har inngått avtaler med Laurea University, Helsinki, Finland og Sisekaitseakadeemia: Sisseastumine, Tallin, Estland.

KRUS er også i kontakt med andre land, med sikte på å få til bilaterale avtaler der (avdeling for politiutdanning ved Umeå University i Sverige og Bornemouth University i England).

Nordisk samarbeid

De nordiske landene har et pågående samarbeid på området konflikthåndtering og fysisk maktanvendelse. Hovedformålet er erfaringsutveksling og videreutvikling av fagfeltet.

Forskning

KRUS deltar i flere internasjonale forskernettverk, bl.a. med Nordisk statistikkforum, Universitetet i Örebro, University of Cambridge, COST (EU-prosjekt) og Monash University (Melbourne, Australia).