Straffegjennomføringsloven har derfor regler om besøk, bruk av telefon og skriftlig kommunikasjon. Det praktiseres større grad av kontroll i fengsler med høyt sikkerhetsnivå enn i fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Noen regler vil variere fra fengsel til fengsel.

Besøk i fengsel

Alle innsatte skal i utgangspunktet kunne motta besøk av pårørende og venner i fengslet, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Som regel gjennomføres besøk i egne rom innrettet for dette formålet. Fengselet skal legge til rette for at besøk av barn skal foregå på en mest mulig skånsom måte. Barn under femten år kan bare besøke innsatte sammen med voksne, fortrinnsvis egne foresatte eller andre pårørende.

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå
I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er hovedregelen at besøket skal kontrolleres. Kontrollen kan foregå ved at besøket gjennomføres under påsyn av en tilsatt i fengselet, ved overhøring av samtalen mellom den innsatte og den besøkende, ved bruk av glassvegg eller ved å forby fysisk kontakt mellom den innsatte og den som besøker ham eller henne.

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig
I fengsel med lavere sikkerhetsnivå og i overgangsboligene er utgangspunktet at besøk kun skal kontrolleres hvis det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Hvis fengslet ikke anser det som sikkerhetsmessig forsvarlig med ukontrollert besøk, kan besøk kontrollers også her.

Besøk av forsvarer eller advokat
Alle innsatte skal ha fri adgang til kommunikasjon med sin forsvarer eller annen advokat. Besøk mellom den innsatte og dennes advokat skal derfor ikke kunne kontrolleres. I fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal det brukes glassvegg ved advokatbesøk, men samtalene mellom innsatte og advokat kan aldri overhøres.

Digitalt besøk
Det er også mulig å gjennomføre såkalt digitale besøk, dvs. ved bruk av nettbrett. 

Telefoni

Innsatte har i utgangspunktet adgang til å ha telefonkontakt med personer utenfor fengselet.

I fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal innsatte gis adgang til å føre én eller flere telefonsamtaler av til sammen inntil 20 minutters varighet pr. uke, dersom kapasitetsmessige forhold ikke er til hinder for det. I fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsboliger gjelder ikke denne tidsbegrensningen. Fengslene kan innvilge utvidet telefontid dersom det foreligger særlige grunner. 

 

I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er telefonsamtalene kontrollert av ansatte i fengselet. I fengsel med lavere sikkerhetsnivå skal kommunikasjon kunne skje uten kontroll fra fengselet. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen i begge gjennomføringsalternativer etter en konkret sikkerhetsmessig vurdering. I fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå er regelen at kommunikasjon i form av brevveksling og telefon alltid skal kontrolleres med unntak av kommunikasjon mellom innsatte og forsvarer/advokat.

Post

Innsatte skal i utgangspunktet kunne brevveksle med hvem han eller hun vil.

Postsending til og fra innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal kontrolleres, men kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Post til og fra innsatte i fengsel med lavere sikkerhetsnivå og i overgangsboliger skal kontrolleres dersom det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. Kriminalomsorgen skal kontrollere post til og fra innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå før den utleveres eller sendes.

Kontroll av postsending kan blant annet skje ved åpning og gjennomlesning av sendingen før den utleveres eller sendes. I avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan innsatte pålegges å føre korrespondanse på et språk de tilsatte behersker.

Brev og pakker til innsatte sendes direkte til fengselet hvor personen er fengslet. 

Bruk av internett i fengsel

Innsatte i fengsler med høyt og lavere sikkerhetsnivå har i utgangspunktet ikke tilgang til internett.

Unntaket er innsatte som tar utdanning under soning. De kan få begrenset og kontrollert tilgang til internett i undervisningsøyemed.