Nevnte kritikk er fremsatt av blant annet Sivilombudsmannen, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), Europarådets torturovervåkingskomité (CPT), FNs torturkomité (CCPR) og Europarådets torturkomité (CAT).

Informasjonsfilm om isolasjon, produsert av Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Sivilombudet

I denne informasjonsfilmen fra Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Sivilombudet fra mars 2022, forteller kriminalomsorgens direktør Lise Sannerud om hvordan vi jobber kontinuerlig for å redusere isolasjon.De tre siste årene har vi blant annet etablert en nasjonal fellesskapsavdeling for langtidsisolerte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, samt 11 aktivitets- og ressursteam som skal sørge for at de som av ulike årsaker er isolerte blir aktivisert og kommer ut av cella. Som følge av dette og våre øvrige tiltak er omfanget av isolasjon de to siste årene redusert med 50 prosent.

Medvirkende i filmen: 

 • Hanne Harlem, Sivilombud
 • Adele Matheson Mestad, direktør i NIM
 • Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Johan Lothe, leder for Wayback

Rapport om isolasjon

Statistikk over isolasjon

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) følger bruken av utelukkelse tett, blant annet gjennom regelmessige dagsmålinger og overvåking av manuelle registreringer av utelukkelse i kriminalomsorgens fagsystem, KOMPIS. Kriminalomsorgen skal redusere bruken av isolasjon og utelukkelse, og øke innsattes muligheter for aktivisering og fellesskap med andre innsatte.

Direktoratet publiserer i starten av hver måned antall iverksatte utelukkelser den siste måneden, både for vareteksinnsatte og domsinnsatte, og over antallet helt utelukkede innsatte på en gitt dato (den siste dagen i hver måned), fordelt på utelukkelsesgrunnlag. KDI publiserer også også resultatene fra dagsmålingene, som gjennomføres tre ganger i løpet av året.

Statistikk over bruken av isolasjon 2024

Statistikk over bruken av isolasjon 2020

Tiltak mot isolasjon

Kriminalomsorgen arbeider målrettet for å redusere bruken av isolasjon. Under finner du en oversikt over hvilke tiltak som er arbeidet med de siste årene. 

Tiltak mot isolasjon 2023

 • I 2023 vil kriminalomsorgen fortsette å jobbe med tidligere implementerte tiltak med isolasjon. I Justis- og beredskapsdepartementet tildelingsbrev til Kriminalomsorgsdirektoratet for 2023 er resultatkravet at gjennomsnittlig tid utenfor cellen skal øke i løpet av året. 
 • Fengslene skal utarbeide ukeplaner for isolerte innsatte, som skal sikre at den innsatte daglig gis tilbud om minimum to timer meningsfull menneskelig kontakt. Dette er beskrevet i KDI rundskriv 3-2023
 • Direktoratet vil i samarbeid med Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter arrangere en konferanse om isolasjon i desember 2023.   
 • Kriminalomsorgen vil gi innspill til Justis- og beredskapsdepartementets høring vedrørende forslag til endringer i straffegjennomføringsloven og helselovgivningen som kan bidra til å redusere utfordringene med isolasjon i norske fengsler. Høringsdokumentene og høringssvar er tilgjengelig på departementets nettsider. Høringsfrist er 1.6.2023. 

Tiltak mot isolasjon 2022

 • Isolasjonsproblematikken er tema i KDIs styringsdialog med regionene
 • Publisere månedlig statistikk over isolasjon i kriminalomsorgen på internett.
 • Gjennomføre dagsmålinger over innsattes tilgang til fellesskap 3 ganger i året
 • Gjennomføre faste møter med koordineringsgruppen bestående av representanter fra regionene og KDI
 • Arbeide for å sikre et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner. Gitt føringer i tildeling av Post 70 midler – tilskudd til frivillige organisasjoner – om å prioritere tiltak for isolerte.
 • Revidere fengselshelseveilederen i samarbeid med Helsedirektoratet
 • Følge opp avviksrapportering vedr bruk av ukeplan, tilbud om aktivisering og registrering av de som takker nei til tilbud om aktivisering.
 • Opprette i alt ni aktivitetsteam i utvalgte fengsler med mye isolasjon, som vil jobbe målrettet mot sårbare og isolerte innsatte. De etableres ved Åna, Trondheim, Oslo, Ringerike, Romerike, Skien, Stavanger, Indre Østfold avd Eidsberg og Bodø fengsel. I tillegg er det opprettet ressursteam ved Bergen og Bredtveit fengsel.
 • Igangsette følgeevaluering av aktivitets og ressursteamene. Gjennomføres av KRUS
 • Vurdere innføring av maksimal oppholdstid på mottaksavdelinger i fengslene 
 • Fengslene skal rapportere på avvik og utlåsningstid for innsatte
 • Utrede nærmere om behovet for kontinuerlig tilsyn av fellesskapet
 • Utarbeide forslag til regelverk for gjennomføring av besøk – visitor Røde Kors
 • Utarbeide plan for gjennomgang av eksisterende bygningsmasse for å vurdere om areal kan gjøres tilgjengelig til fellesskap for innsatte
 • Gjennomgang av veileder for turnusordning og særavtaler
 • Kriminalomsorgsdirektoratet og Kriminalomsorgens høg- og etterutdanningssenter har gjennomført «Isolasjonskonferanse i kriminalomsorgen» 9.2.22  

Tiltak mot isolasjon 2021

 • Isolasjonsproblematikken er tema i KDIs styringsdialog med regionene. 
 • Publiserer månedlig statistikk over isolasjon i kriminalomsorgen på internett.
 • Gjennomfører dagsmålinger over innsattes tilgang til fellesskap 3 ganger i året. 
 • Gjennomfører faste møter med koordineringsgruppen, bestående av representanter fra regionene og KDI. 
 • Arbeider for å sikre tettere samarbeid med frivillige organisasjoner. 
 • Det skal utarbeides et forslag til forskrift for fengselsbygg
 • Utarbeidet forslag til lovendringer vedrørende bruken av isolasjon som er sendt til Justis- og beredskapsdepartementet. KDI foreslår endringer i straffegjennomføringsloven §§ 2, 37, 39 og 40 annet ledd.  
 • Utredet økonomiske og administrative konsekvenser av:
  • 2 timer meningsfull menneskelig kontakt
  • 8, 10, 12 timer fellesskap

Tiltak mot isolasjon 2020

 • Opprettelse av avdeling J ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. 
 • Opprettelse av koordineringsgruppe i KDI for å sikre at kriminalomsorgen arbeider aktivt med isolasjonsproblematikken. Gruppen består av faste representanter fra samtlige regioner og KRUS. Det er i denne sammenheng også etablert tverrfaglige regionale isolasjonsteam som følger opp de lokale enheters praktisering av regelverk og organisering av isolasjonsreduserende tiltak.
 • Innføring av dagsorden som innebærer minst 2 timer fellesskap for samtlige innsatte på alle avdelinger i kriminalomsorgens enheter.  
 • Krav om utarbeidelse av ukeplan for samtlige innsatte som er utelukket fra fellesskap. Ukeplan skal utarbeides «straks» og skal sikre at utelukkede innsatte tilbys minst 2 timer meningsfylt menneskelig kontakt hver dag. 
 • Informasjonsbrosjyre til isolerte innsatte, pårørende og ansatte på seks språk ble utarbeidet og distribuert. 
 • Gjennomført vurdering av nettkurs om Mandelareglene. Konklusjon: Kurset videreformidles til KRUS slik at det kan benyttes i utdanningen (både grunn- og videreutdanningen). 
 • Isolasjon er blitt et eget emne ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.
 • Det er utarbeidet «sjekkliste» for inspeksjoner i fengslene basert på funn fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. 
 • Utarbeidet en mer omfattende sammenstilling av anbefalinger fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet. 
 • Avholdt møte med Sivilombudsmannen og Norges institutt for menneskerettigheter om isolasjonsproblematikken.
 • Besluttet at prosjekt «Tilpasset arbeidsdag» videreføres. 
 • Arrangert konferanse om isolasjon i samarbeid med KRUS. 
 • Det utarbeides månedlig statistikk nasjonal statistikk over isolasjon 
 • Innføring av ordning hvor avviksmeldinger vedr. isolasjon skal registreres i kriminalomsorgens avvikssystem, KIKS. 
 • Tiltak mot isolasjon ble prioritert ved tildelingen av midler til frivillige og ideelle organisasjoner (post 70-midler)
 • Oslo Economics har på oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet utredet alternative kostnader ved å etablere en standardisert utlåsingstid på 8 timer, samt å sikre 2 timer daglig meningsfull menneskelig kontakt for alle innsatte.  

Tiltak mot isolasjon 2019

Kriminalomsorgen iverksatte en rekke tiltak for å redusere bruk av isolasjon etter at Sivilombudsmannens rapport ble publisert, og følgende strakstiltak ble identifisert i 2019:  

 • Nytt regelverk på høring
 • Bygningsmessige tiltak
 • Tiltaks/aktiviseringsplan for isolerte
 • Informasjon til isolerte innsatte, deres pårørende og ansatte
 • Oppretter nye aktiviseringstilbud
 • Øke antall enheter med høyt sikkerhetsnivå som tilbyr tilpasset arbeidsdag-modellen
 • Innfører nye resultatkrav – isolasjon – inn i styringsdialogen
 • Tettere samarbeid med frivillige
 • Isolasjonskonferanse 25. september 2019

 I mai 2019 ble en tiltaksplan for forebygging av isolasjon levert av en arbeidsgruppe i KDI.

Brosjyrer

I 2019 ble det lansert en brosjyreserie der isolasjon er temaet. Målgruppene for brosjyrene er innsatte, ansatte, pårørende og advokater, og gir praktisk veiledning og konkrete råd om hvordan de ulike gruppene skal håndtere en krevende situasjon. Utgiver av brosjyrene er Skandinavisk isolasjonsnettverk, et nettverk som samler profesjonelle, frivillige og organisasjoner i de skandinaviske landene.

Rapport fra Oslo Economics om tiltak mot isolasjon (2020)

Oslo Economics leverte på tampen av 2020 en rapport om hvordan kriminalomsorgen kan etablere en standardisert utlåsingstid på 8 timer, samt sikre 2 timer daglig meningsfull menneskelig kontakt for alle innsatte.  

I rapporten konkluderer Oslo Economics, som gjennomførte utredningen på oppdrag fra KDI, blant annet med følgende:

«Uten å forringe kriminalomsorgens øvrige resultatoppnåelse er det ikke mulig, slik vi ser det, å oppnå fellesskapsmålene uten investeringer i bygg og bemanning. Det er imidlertid mulig å oppnå målene til en lavere kostnad enn det KDI har estimert, om man godtar at utlåsningstid ikke nødvendigvis må akkompagneres av et aktivitetstilbud».

Det konkluderes også med at etablering av aktivitetsteam trolig er det mest målrettede tiltaket for økt felleskap. 

KDI stiller seg bak hovedkonklusjonen i rapporten, og skriver i oversendelsesbrevet til Justisdepartementet: 

"Dersom kriminalomsorgen skal nå fellesskapsmålene, uten å tilføres ressurser, vil dette fordre en fullstendig omlegging av dagens kriminalomsorg. Det er altså slik at hvis kriminalomsorgen setter fellesskapsmålene som høyeste (og eneste) resultatoppnåelse, vil dette ha drastiske konsekvenser for kriminalomsorgens øvrige resultatoppnåelse. Det er ingen tvil om at dette vil ha store konsekvenser for sikkerheten i fengsel, kapasiteten i kriminalomsorgen, og rehabiliteringen av innsatte, herunder aktivisering av innsatte.»

Vedlegg: 

Debatt og kronikk

Fengselsleder i Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad, diskuterte temaet isolasjon med daglig leder Johan Lothe i organisasjonen Wayback og doktorgradsstipendiat Marte Rua ved Universitetet i Oslo i NRK-programmet Ekko i januar 2022. Programmet kan høres her: https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202201/MDFP02001222.

Finstad hadde også 18.10.2019 en kronikk om isolasjonsproblematikken i norske fengsel på trykk på nrk.no. 

Kronikken kan leses her: www.nrk.no/ytring/en-lukket-dor-1.14744350