Isolasjon

Etter straffeprosessloven kan domstolen bestemme at varetektsfengslede skal undergis hel eller delvis isolasjon under oppholdet. Varetektsinnsatte som er ilagt fullstendig isolasjon er avskåret fra å møte andre medinnsatte i fengselet. Det er mulighet for samtaler med prest.

Varetektsinnsatte får også jevnlig tilsyn av fengselets helsetjeneste, og annen individuell oppfølging/tiltak fra avdelingspersonalet.

Besøk fra oppnevnt forsvarer og etterforsker fra politiet gjennomføres i eget rom i enheten. Telefonering til forsvarer tillates, men ikke til andre private personer eller offentlige kontorer. Besøk fra pårørende tillates ikke hvis ikke politiet/retten har godkjent det.

Delvis isolasjon innebærer at den varetektsinnsatte utelukkes fra samvær med bestemte innsatte. 

Media-, brev- og besøkskontroll

Retten kan beslutte at den varetektsfengslede ikke skal ha tilgang på aviser og kringkasting. Av hensyn til etterforskningen kan domstolen også bestemme at den varetektsinnsatte ikke skal kunne motta besøk, eller sende eller motta brev eller annen postsending.

Domstolen kan også bestemme at besøk eller brevveksling bare kan finne sted under kontroll av politiet. Med mindre det er utrykkelig fastslått av domstolen, gjelder dette ikke korrespondanse med og besøk av offentlig myndighet.