Soningsoverføringer utenfor Norden

Det er Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) som har ansvar for soningsoverføringer utenfor Norden. 

En forutsetning for en slik overføring er at mottakerlandet godtar det. Det må være være minimum seks måneder igjen av straffegjennomføringen når saken mottas i domfeltes hjemland. En overføring er også betinget av at det straffbare forholdet domfelte er dømt for i Norge, også er straffbart i mottakerlandet. 

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i annet land kan skje i medhold av ulike hjemmelsgrunnlag. Det skilles mellom overføring med og uten den domfeltes samtykke.

Soningsoverføringer utenfor Norden reguleres av følgende regelverk: 

Bilaterale avtaler
Norge har pr.august 2020 inngått bilaterale overføringsavtaler med Thailand, Romania, Latvia og Litauen.​

  • Schengen-avtalen artikkel 68 har også en hjemmel for sonngsoverføring, den er imidlertid lite brukt. 
  • Lov om overføring av domfelte § 13 gir hjemmel for å søke overføring til andre land enn de som omfattes av ovennevnte grunnlag dersom det foreligger særlige grunner til dette. Det er Justis- og beredsskapsdepartementet som handler saker etter denne paragrafen. 

Saksgang i overføringer utenfor Norden

KDI har utarbeidet retningslinjer for saksgangen i saker om soningsoverføring utenfor Norden.