Brosjyreserien gir praktisk veiledning og konkrete råd om hvordan de ulike gruppene skal håndtere den krevende situasjonen som isolasjon under straffegjennomføring er.

Det er utarbeidet brosjyrer med følgende målgrupper: Innsatte, ansatte, pårørende og advokater.

Brosjyrer på norsk er tilgjengelige på kriminalomsorgens temaside om isolasjon

Arbeid med samisk språk og kultur i kriminalomsorgen

«Kriminalomsorgens tiltaksplan for god og likeverdig straffegjennomføring for samiske innsatte og domfelte» ble utarbeidet i samarbeid mellom Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). kriminalomsorgens region nord og Sametinget og ble iverksatt i februar 2014. Kriminalomsorgen region nord er gitt særskilt ansvar for å legge soningsforholdene bedre til rette for samiske innsatte og domfelte.

Om Samisk språkuke

Målet med Samisk språkuke er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskap om samiske språk og kultur i hele samfunnet.  Samisk språkuke er et initiativ fra Sametinget på norsk side.