Tilbake til samfunnet

Siden 1840 har det i kriminalomsorgen vært et klart uttalt mål at straffedømte skal «bedre ut enn inn». Kriminalomsorgen arbeider defor for at alle domfelte ved løslatelse skal ha noe å gå til, en jobb, en utdanning, en bolig og et positivt sosialt nettverk. Det handler om skole og arbeid, hjelp til helse og eventuelle rusproblemer, sikre at innsatte har en bolig å gå til når de løslates og lage rammer for å skape nye nettverk.

A 0725

Samme rettigheter

Innsatte har i utgangspunktet samme rett til tjenester og tilbud som befolkningen for øvrig. Sosiale tjenester, helsetjenester, undervisning og kulturtilbud ytes derfor overfor innsatte av de samme offentlige etatene som ellers har ansvaret for dette i samfunnet. Dette kommer fram i straffegjennomføringsloven, i § 4 heter det at kriminalomsorgen skal legge til rette for at samarbeidende etater skal kunne tilby sine tjenester i fengslene. Slik sett blir kriminalomsorgen en slags vertsetat for de andre etatene.

Tilbakeføring.no

Nettstedet www.tilbakeføring.no driftes av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS.

Her kan innsatte, pårørende og samarbeidspartnere i offentlig og privat sektor kan finne informasjon om tilbakeføringsarbeidet.

Nettstedet er nyttig for alle som er involvert i å forebygge ny kriminalitet etter løslatelse, og gir hjelp til samarbeid om bolig, helse, rusavhengighet, økonomi, arbeid og utdanning og familie/nettverk. Nettsitedet gir et overblikk over ressurser som finnes både innenfor og utenfor murene.