kurs

Skole

Det er Kunnskapsdepartementet som har det overordnete ansvaret for folks skolegang i Norge – også for dem som sitter i fengsel. Det er Fylkesmannen i Hordaland (FmHo) som har det praktiske og faglige ansvaret. Det er i dag opplæring ved alle fengsler som skal ha skole, og det har vært en kraftig økning i antall elevtall siden 2009, i 2011 var det 8000 innsatte som hadde hatt en eller annen form for opplæring. Fokus er nå på bedre tilbud i yrkesfaglig opplæring.

Så snart en person settes inn i fengsel vil det bli kartlagt om vedkommende trenger og ønsker en eller annen opplæring. Så langt mulig vil da skolen i fengslet etterkomme ønsket. Et overordnet prinsipp er at undervisning som er påbegynt i fengsel skal følges opp av den ordinære skolevirksomheten i samfunnet

Vox (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk) har i flere år hatt flere samarbeidsprosjekter med kriminalomsorgen. Opplæring i de grunnleggende ferdigheter ble tett knyttet til arbeidsplassene innsatte hadde i fengselet. I denne artikkelen finner du mer informasjon om Vox sitt prosjekt på Bastøy og om Vox sine prosjekter i kriminalomsorgen.

ullersmo_julebord

Arbeid

Mange domfelte eller innsatte kan ha utfordringer med å komme i arbeid etter løslatelse. Noen kan ha hatt ustabile arbeidsforhold før innsettelse og vanskeligheter med å komme i arbeid etterpå. Det er en av grunnene til at det i fengslene er tilbud om forskjellige typer arbeid, ment som arbeidstrening.

Det er Arbeidsdepartementet som har det overordnete ansvaret for å tilby og skaffe folk egnet arbeid – også tidligere innsatte. Konkret setter Arbeidsdepartementet inn sine tiltak via Arbeids- og velferdsdirektoratet og NAV.

Her finner du en informasjonsfolder utviklet av NAV i samarbeid med kriminalomsorgen som gir en veiledning til hvordan man kan samarbeide med NAV.

NAV i fengslene

NAV har representanter i mange fengsler, men ikke alle. Fengslet vil i de tilfellene være behjelpelige med å sette innsatte i kontakt med NAV.

I 2006 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten. Den skal legge til rette for at domfelte og innsatte kan styrke tilknytningen til arbeidsmarkedet. Avtalen har resultert i mange regionale/fylkesvise og lokale samarbeidsavtaler mellom Arbeids- og velferdsetaten og kriminalomsorgen En del fengsler har heltids- eller deltidsstilling fra NAV-arbeid, ofte forankret på arbeidsmarkedsbedrifter.