Samarbeid mellom opplæringssektoren og kriminalomsorgen

 Opplæringsloven gir unge og voksne etter nærmere regler rett og plikt til opplæring på grunnskolenivå, rett til videregående opplæring, og rett til fornyet grunnskoleopplæring og spesialundervisning.  Derfor er det et tett samarbeid mellom opplæringssektoren og kriminalomsorgen. (Se rundskriv om forvaltningssamarbeid)

Det er fylkesmannen i Vestland som har ansvar for opplæring i fengslene. Opplæringen som gis innsatte er et viktig bidrag til kvalifisering for arbeid eller videre utdanning etter gjennomført straff. Opplæringen kan blant annet skje gjennom vanlig klasseromsundervisning der lærere kommer til fengselet, eller på arbeidsdriften ved fengselet som ved noen fengsler kan gi muligheter for fagbrev.

 

Vox

Vox (Nasjonalt fagorgang for kompetansepolitikk) har gjennomført flere samarbeidsprosjekter med kriminalomsorgen. Vox startet i 2009 opp et prosjekt i samarbeid med kriminalomsorgen på Bastøy fengsel hvor opplæring i grunnleggende ferdigheter ble tett knyttet til arbeidsplassene innsatte hadde i fengselet.  Et overordnet prinsipp er at undervisning som er påbegynt i fengsel skal følges opp av den ordinære skolevirksomheten i samfunnet. I denne artikkelen  finner du mer informasjon om Vox sitt prosjekt på Bastøy og om Vox sine prosjekter i kriminalomsorgen.

Samarbeidsavtale mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten

Et flertall av de innsatte er uten arbeid ved innsettelse, og muligheten for at de skal få og beholde arbeid begrenses ofte av manglende yrkeserfaring og utdanning. Ved å bedre muligheten for domfelte og innsatte i varetekt til å få og beholde arbeid etter løslatelse, kan man oppnå samfunnsmessige gevinster i form av lavere kriminalitet.

Kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten har undertegnet en forpliktende samarbeidsavtale som skal legge til rette for at domfelte og varetektsinnsatte kan styrke tilknytningen til arbeidsmarkedet. Hensikten med samarbeidsavtalen er å bidra til et forpliktende og systematisk samarbeid mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten. Avtalen skal ivareta prinsippet om at domfelte, innenfor rammene av straffegjennomføringen, har de samme rettigheter og plikter som befolkningen for øvrig. Samarbeidsavtalen forplikter etatene gjensidig til å ivareta innsattes og domfeltes behov i gjennomføringen av NAV-reformen, og den skal videreføre det etablerte samarbeidet mellom kriminalomsorgen og NAV Arbeid.