Type fengsel og sikkerhet

En sikker straffegjennomføring både for samfunnet, de innsatte og domfelte og de tilsatte i kriminalomsorgen er en helt sentral del av kriminalomsorgens arbeid. Det jobbes kontinuerlig med å vedlikeholde og underbygge en god sikkerhet og sikkerhetskultur.

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå

Høyt og lavere sikkerhetsnivå

Innsatte vil ofte begynne straffegjennomføringen i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Kriminalomsorgen skal vurdere overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår ett år til innsatte kan løslates på prøve. Overføring skjer for å skape en gradvis tilbakeføring fra fengsel til full frihet. Både sikkerheten, rømningsfare og målet med straffen blir tatt med i vurderingen før en overføring. 

Kriminalomsorgen skal vurdere om domfelte kan settes direkte inn i fengsel med lavere sikkerhetsnivå dersom det er idømt fengselsstraff på inntil 2 år

Kontroll av post og pakker

Behandling og kontroll av postsendinger til og fra innsatte er beskrevet i straffelovens § 30. Det er sendt ut et rundskriv med veiledning til enhetene om denne bestemmelsen som du finner her.

Høyt sikkerhetsnivå

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå (også betegnet som lukket fengsel) har mur eller høyt gjerde rundt fengselsområdet. Alle dører er i hovedsak låst. Når de innsatte ikke er i arbeid, på skole eller deltar i fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene, er de innelåst på sine celler. Over 60 prosent av fengselsplassene i Norge er i lukket fengsel.

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå har gjerne en eller flere avdelinger som ofte består av en rekke celler, et kjøkken og et fellesareal der de innsatte kan se på fjernsyn eller drive fritidsaktiviteter. Det varierer om det er toalett på den enkelte celle eller om den innsatte må dele dette med de andre på gangen.Da må de låses ut av to betjenter hvis de skal benytte toalettet. Cellene i lukkede fengsler skal undersøkes av de ansatte en gang om dagen. Det er begrenset hvor mange gjenstander, bøker, CD-plater og andre ting de innsatte får lov til å ha på cella.

Så langt det er praktisk mulig skal innsatte ha adgang til fellesskap under arbeid, opplæring, program eller andre tiltak, og i fritiden.

Telemark fengsel avdeling Skien har en egen avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Særlig høyt sikkerhetsnivå har et høyere sikkerhetsnivå enn hva man finner i et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og er det regimet som har høyest sikkerhetsnivå for varetekts- og domssoning i Norge.
Les mer om særlig høyt sikkerhetsnivå

Lavere sikkerhetsnivå

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (også betegnet som åpent fengsel) har færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå, men det har vanligvis gjerde rundt fengselsområdet, og innsatte har ikke lov til å forlate området. Fengselsbygningene er låst om natten, men de innsatte låses ikke inn i cellene. Innsatte kan dele hus eller rom med andre.

Det er flere muligheter for å bruke telefon, men samtalene kan bli avlyttet. Det legges stor vekt på muligheten for kontakt med det øvrige samfunn gjennom ulike typer utgang, besøksordninger og lempeligere kontrolltiltak. Det vil være lokale tilpasninger.

Overgangsbolig

Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Kriminalomsorgen skal vurdere om domfelte kan settes direkte inn i overgangsbolig dersom det er idømt fengselsstraff på inntil 1 år

Overgangsboligene er også fengsler, de har klare kontrollopplegg, men oppleves som mindre restriktive enn andre fengsler.

Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet

Overgangsboliger er et ledd i den gradvise tilbakeføringen til samfunnet, med faglig kompetanse som særlig ivaretar behovet for bo-, arbeids- og sosialtrening. Det legges stor vekt på individuell oppfølging av innsatte og tilbakeføring til samfunnet i form av nettverksarbeid og samarbeid med øvrige forvaltningsorganer. Frigang og permisjoner vil også være et ledd i den sosiale treningen og planleggingen av løslatelse.

Statisk, organisatorisk og dynamisk sikkerhet

I kriminalomsorgens sikkerhetsarbeid er begrepene ovenfor sentrale. Der er ikke bare hvor mange kameraer og låser fengselet har (statisk sikkerhet) som påvirker sikkerheten. Både at det er utarbeidet gode rutiner og planer i organisasjonen (organisatorisk sikkerhet) teller inn. Også de menneskelige relasjonene mellom innsatt og tilsatt (dynamisk sikkerhet) spiller en stor rolle for sikkerheten. En god relasjon med tydelige forventninger og opplevelse av å bli respektert skaper ikke rom for konflikter.