Tilsynsråd

I hver av kriminalomsorgens fem regioner finnes det et tilsynsråd. Tilsynsrådet fører tilsyn med fengsler og friomsorgskontorer og ser til at behandlingen av de domfelte og innsatte skjer i samsvar med gjeldende rett. Tilsynsrådet kan føre tilsyn ved alle sider av straffegjennomføringen som faller inn under kriminalomsorgens ansvarsområde. 

Kontakt regionadministrasjonen i det aktuelle området for informasjon om hvem som er medlemmer av tilsynsrådene. 

Medlemmene i tilsynsrådene har ingen tilknytning til Kriminalomsorgen og er dermed heller ikke underlagt kriminalomsorgens instruksjonsmyndighet

Behandling av saker

Tilsynsrådet kan ta opp saker etter henvendelse fra de domfelte eller innsatte eller de kan ta opp saker eget initiativ. Tilsynsrådet har rett til å snakke med domfelte og innsatte dersom de domfelte eller innsatte selv ønsker det.

Tilsynsrådets medlemmer har rett til å inspisere fengslenes og friomsorgskontorenes områder, bygninger og rom der de domfelte eller innsatte oppholder seg. Tilsynsrådet kan også vurdere interne rutiner ved enhetene som gjelder behandlingen av domfelte eller innsatte; som for eksempel tidspunkt for innlåsing, lufting og tilgang til fellesskap. Videre kan tilsynet omfatte enhetenes saksbehandling og forvaltningspraksis.

Tilsynsrådet kan imidlertid bare få innsyn i konkrete saker dersom vedkommende domfelte eller innsatte samtykker. Sakene søkes løst på lokalt nivå. Dersom dette ikke fører frem eller tilsynsrådet finner grunn til å ta saken opp med overordnet myndighet, sendes saken til regionalt nivå.

Ved utgangen av hvert år sender tilsynsrådet årsmelding fra arbeidet ved det enkelte fengsel og friomsorgskontor til regionen. Denne videresendes Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) med uttalelse fra direktør på regionalt nivå.

Om sammensetning av rådene

Fylkesmennene foreslår, etter forespørsel fra Justis- og beredskapsdepartementet, medlemmer og varamedlemmer fra de respektive fylker. Justis- og beredskapsdepartementet oppnevner leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer av tilsynsrådene. Det bør oppnevnes minst to medlemmer og ett varamedlem fra hvert fylke. Rådenes funksjonstid er to år.