Straff i samfunn

Mange gjennomfører straff utenfor fengsel. Det er et mål at flere skal gjennomføre sin straff ute i samfunnet. Det er en forutsetning at samfunnets sikkerhet til enhver tid skal være ivaretatt. Samfunnstraff og Program mot ruspåvirket kjøring er to straffereaksjoner som gjennomføres ute i samfunnet. Det samme gjelder Straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke), hvor de som er dømt til fengselsstraff likevel kan gjennomføre straffen sin utenfor fengsel. I menyen til venstre finner du en oversikt over forskjellig former for straffegjennomføring i samfunn.

Informasjonsfilm om straffegjennomføring i samfunnet

Friomsorgskontorer

I Norge er det 15 friomsorgskontorer. Det er kriminalomsorgens friomsorgskontorer som har ansvar for gjennomføringen av straff utenfor fengsel. Friomsorgen har også ansvaret for å gjennomføre personundersøkelse og eventuelt møteplikt etter prøveløslatelse. Friomsorgen er en del av kriminalomsorgen og har kontorer i alle fylker. I noen områder benyttes innleide personer for å gjennomføre kontrollene.

Møteplikt

Møteplikt er et vilkår som settes ved prøveløslatelse fra fengsel. Antall møter og møteperioden kan variere ut fra lengden på dommen og domfeltes livssituasjon. Det lages en egen plan for perioden. Hvert møte består av en kort samtaler hvor kriminalomsorgen får kunnskap om den domfeltes livssituasjon for å kunne kontrollere om vilkårene overholdes og om prøveløslatelsen skjer i på den måten som var planlagt.

Mål om alternative straffereaksjoner

Det er mange fordeler ved å gjennomføre straff i samfunnet. Stortingsmelding 37 (2007-2008) legger vekt på at straff i samfunn ikke fører til brudd i den domfeltes liv, slik at utdanning og deltagelse i arbeidsliv kan skje som før. Et annet viktig argument er forholdet til familie, ektefelle og barn. Å gjennomføre straff i samfunn kan øke sjansene for et liv uten kriminalitet etter gjennomført straff. Det er likevel viktig at bruk av alternative straffereaksjoner ikke fører til en unødig belastning for offer, pårørende, samfunnet eller for den domfelte selv.