Samarbeid med andre etater

Domfelte og innsatte har, med de begrensninger som følger av frihetsberøvelsen, samme rett til tjenester og tilbud og de samme forpliktelsene og ansvar som befolkningen for øvrig. Kriminalomsorgen skal derfor så langt det er mulig, legge til rette for at domfelte og varetektsinnsatte skal få del i tjenester som ytes av andre kommunale etater, slik som sosiale tjenester, opplæring, arbeidsmarkedstiltak og kulturtilbud.

samarbeid_100_4

Samarbeid mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten

Samarbeidsavtalen mellom kriminalomsorgen og Arbeids- og velferdsetaten legger til rette for at domfelte og varetektinnsatte kan styrke tilknytningen til arbeidsmarkedet. Et flertall av de innsatte er uten arbeid ved innsettelse, og muligheten for at de skal få og beholde arbeid begrenses ofte av manglende yrkeserfaring og utdanning. Ved å bedre muligheten for domfelte og innsatte i varetekt til å få og beholde arbeid etter løslatelse, kan man oppnå samfunnsmessige gevinster i form av lavere kriminalitet.

Samarbeid mellom opplæringssektoren og kriminalomsorgen

Opplæringsloven gir unge og voksne etter nærmere regler rett og plikt til opplæring på grunnskolenivå, rett til videregående opplæring, og rett til fornyet grunnskoleopplæring og spesialundervisning.

Det er fylkesmannen i Vestland som har ansvar for opplæring i fengslene. Opplæringen som gis innsatte er et viktig bidrag til kvalifisering for arbeid eller videre utdanning etter gjennomført straff. Opplæringen kan blant annet skje gjennom vanlig klasseromsundervisning der lærere kommer til fengselet, eller på arbeidsdriften ved fengselet som ved noen fengsler kan gi muligheter for fagbrev.

Opplæringen som gis innsatte er et viktig bidrag til kvalifisering for arbeid eller videre utdanning etter gjennomført straff. Et overordnet prinsipp er at undervisning som er påbegynt i fengsel skal følges opp av den ordinære skolevirksomheten i samfunnet.

Samarbeid overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige

Flere undersøkelser viser at mange innsatte har rusproblemer.

Justissektoren og helsesektoren samarbeider for å gi rusmisbrukere bedre oppfølging under og etter soning. I et rundskriv fra Justis- og beredskapadepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet gis retningslinjer for samarbeid mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, kommunenes sosialtjeneste og kriminalomsorgen overfor innsatte og domfelte rusmiddelavhengige. Rundskrivet klargjør ansvarsfordelingen for rusmiddelavhengige, styrker samarbeidet mellom tjenestene, og bidrar til bedre samarbeidsløsninger, felles planer eller avtaler regionalt og lokalt.

Bosetting ved løslatelse fra fengsel

Regjeringen og Kommunenes sentralforbund (KS) har en samarbeidsavtale om tiltak for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Partene skal i fellesskap bidra til å utvikle rammebetingelser og tiltak som bidrar til at personer som ikke selv er i stand til det, skal få hjelp til å skaffe seg og beholde en bolig. Avtalen legger vekt på et godt samarbeid basert på fleksibilitet, tillit og åpen informasjonsutveksling. Det er en sentral målsetting at kommunene utnytter virkemidlene på en helhetlig og god måte, og at den nasjonale politikken fremmer effektive lokale løsninger innenfor rammene av det lokale selvstyret.

Bolig på nett

Det finnes en nettside som er opprettet for å være til hjelp i kriminalomsorgens boligsosiale arbeid: Boligpånett.no. Her finnes konkrete tips og relevant informasjon som behøves i arbeidet med å skaffe innsatte eller domfelte bolig etter straffegjennomføring.