Publikasjoner

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er hovedleverandør av forskning og evalueringer som gjøres innenfor kriminalomsorgen. I tillegg publiseres strategier, og informasjonsmateriell.

Institusjonsarkiv CORA

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er den sentrale kompetanseinstitusjonen i kriminalomsorgen, og står for den sentrale levereingen av evalueringen og forskningen som gjøres i norsk kriminalomsorg. Dette er tilgjengelig på KRUS sitt eget digitale institusjonelle arkiv CORA.

Diverse rapporter om kriminalomsorg

2019
Sivilombudsmannen (2018-2019) Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler
Last ned rapport

 

2018
Nordlandsforskning (2018) Rettssikkerhet – likeverd og likeverdig behandling. Mennesker med kognitive funksjonsnedsettelser i møte med strafferettspleien, Bodø 
Last ned rapport

2017

Kriminalomsorgsdirektoratet et al. (2017) Sluttrapport Prosjekt Ung Ut – sammen om tilbakeføring 2013 –2016
Last ned rapport

Kompetanse Norge (2017) Karriereveiledning i kriminalomsorgen – resultater fra en undersøkelse til rådgiverne i fengselsundervisningen, Oslo
Last ned rapport

Kriminalomsorgsdirektoratet (2017) Strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring 2017 - 2020, Lillestrøm
Last ned strategi

2016

Rasmussen, Ingeborg, Dyb, Vivian A. Vennemo, Haakon, Sverdrup, Sidsel (2016) Sluttevaluering av pilotprosjekt: Transport og fremstilling av varetektinnsatte, Oslo, Visma analyse. Last ned rapport 

Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet (2016) Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer, Lillestrøm. 
Last ned rapport
​Last ned vedlegg I: Forslag til tiltak fra faggruppe for kommunal helse - og omsorgstjeneste 
Last ned vedlegg II: Forslag til tiltak fra faggruppe for spesialisthelsetjeneste psykisk helsevern og rus

Hydle, Ida og Stang, Elisabeth Gording (216) Ungdomsenheten og det tverretatlige teamet ved Bjørgvin fengsel - en forskningsbasert evaluering, Oslo, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring. Last ned rapport 

Manger Terje, Eikeland, Ole Johan og Asbjørnsen, Arve (2016) Norske innsette: Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel, Bergen, Fylkesmannen i Hordaland. Last ned rapport

Rasmussen, Ingeborg, Vennemo, Haakon, Sverdrup, Sidsel og Haavardsholm, Oscar (2016) Evaluering av soning med fotlenke, OsloVista Analyse AS. Last ned rapport

2015
Gustavsen, Annelin og Gjertsen, Hege (2015) Det er de små skrittene som teller - økt kunnskap om praksisnær opplæring i grunnleggende ferdigheter i kriminalomsorgen, Bodø, Nordlandsforskning. Last ned rapport

Revold, Mathias Killengreen (2015) Innsattes levekår 2014. Før, under og etter soning, Oslo, Statistisk sentralbyrå. Last ned rapport

Kriminalomsorgens utdanningssenter (2015) Utenlandske statsborgere i kriminalomsorgen: håndbok for ansatte, Lillestrøm.Last ned håndbok 

Kriminalomsorgen (2015) Likeverdige forhold for kvinner og menn under kriminalomsorgens ansvar, Lillestrøm. Last ned rapport

2014
Bruer, Erlend Sand (2014) Samfunnsstraffen i Norge, Oslo friomsorgskontor, Oslo. Last ned rapport

Cramer, Victoria (2014) Forekomst av psykiske lidelser hos domfelte i norske fengsler, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettpsykiatri Helseregion Sør-Øst, Oslo. Last ned rapport

Falck, Sturla (2014) Narkotikaprogram med domstolskontroll - en oppfølgingsstudie av 115 av de første klientene, Oslo, Statens institutt for rusmiddelforskning. Last ned rapport

2013
Schafft, Angelika, Frøyland, Ketil, Spjelkavik, Øystein (2013) En ny rolle for NAV i fengsel – Evaluering av Nav-prosjektet «Samordning av tiltak for tilbakeføring, Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo. Last ned rapport

Helgesen, Janne Henriette Ingarsdotter (2013) Godt begynt er halvt fullendt? Iverksetting av rusmestringsenheter i norsk kriminalomsorg, Masteroppgave,  Lillehammer: Avdeling for sosial- og velferdsfag, Høgskolen i Lillehammer. Last ned masteroppgave 
 
Jones, Lise Øen, Asbjørnsen, Arve E, Manger, Terje, Eikeland, Ole Johan Eikeland (2013) Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringsforventningers betydning for deltagelse i utdanning, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. Last ned rapport

Manger, Terje, Eikeland, Ole Johan, Roth, Beate Buanes, Asbjørnsen, Arve (2013) Nordmenn i fengsel: Motiv for utdanning, Fylkesmannen i Hordaland, Bergen. Last ned rapport

Neumann, Cecilie Basberg, Pettersen, Karen Sofie (2013)  Tilbakeføringsgarantien i praksis – Evaluering av prosjektet TAFU – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning, Høyskolen i Oslo, Oslo. Last ned evaluering

Sverdrup, Sidsel (2013) Evaluering av tilbakeføringskoordinatorene: analyse av implementeringsprosessen, Diakonhjemmets Høgskole, Oslo. Last ned evaluering

2012
Shammas, Victor Lund (2012) The Pains of Freedom Prison Island and the Making of Scandinavian Penal Exceptionalism, Masteroppgave, Oslo: Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Last ned masteroppgave