Under informasjon om hvert enkelt fengsel og informasjon om hvert enkelt friomsosorgskontor finner du også ut hvilke programmer som tilbys ved den enkelte enhet.

Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster, blant annet gjennom metoder basert på kognitiv teori. Fengslene og friomsorgskontorene har forskjellig tilbud og i ulikt omfang. Informasjon om dette finner du under hvert enkelt fengsel og friomsorgskontor.

I høyremenyen er det lenker til artikler om flere av programmene. 

Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet.

Frivillig eller som en del av straffen

Programmer kan tilbys varetektsinnsatte og domfelte til fengselsstraff, samfunnsstraff og strafferettslige særreaksjoner. Deltakelse i program er frivillig, så lenge det ikke klart framgår at det er en del av innholdet i straffen, for eksempel i samfunnsstraff. Program mot ruspåvirket kjøring og Narkotikaprogram med Domstolskontroll er annerledes ettersom de er en egen straffereaksjon i form av betinget dom. Domfelte skal informeres om innholdet i programmet før deltakelse.

Før en domfelt eller varetektsinnsatt tilbys å delta i et program, skal det vurderes om programmet er et egnet tilbud for vedkommende ut ifra domfeltes risiko- og behovsprofil (for eksempel gjennom BRIK-kartleggingsverktøyet), samt om tilbudet gis på et riktig tidspunkt. Denne vurderingen tas på bakgrunn av vedkommende sin totale situasjon i forhold til det aktuelle programmets målgruppe og innhold.

Akkreditering av programmer

I 2005 ble det opprettet et uavhengig rådgivningspanel i kriminalomsorgen som skulle sikre at programmene som brukes er på et tilstrekkelig faglig nivå. Panelet vurderte en søknad om akkreditering av et bestemt program etter åtte kriterier og ga sin anbefaling til direktoratsnivået, som avgjorde søknaden. I løpet av perioden 2005-2015 ble det akkreditert åtte programmer. Ordningen ble lagt ned i 2015 ved Rundskriv KDI 3/2015, der rammene rundt programvirksomhet ble nedfelt.

Akkrediteringsordningen ble erstattet av et nytt kvalitetssikrinssystem i regi av Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS, som ble iverksatt 1.11.2016.

Tidligere akkrediterte programmer

I perioden da akkrediteringsordningen var virksom, ble åtte programmer akkreditert: Motivator, Relasjon og Samspill (ROS), Brotts-brytet, Pappa i fengsel, Sinnemestring (Brøset), VINN, En til en og NSAP.