Post og pakker til innsatte

Grunnloven § 100 garanterer alle borgere i Norge retten til ytringsfrihet. Også innsatte i fengsel har rett til å motta og sende/uttrykke informasjon, meninger og ideer, men Grunnloven § 100 fjerde ledd unntar anstalter (fengsler) fra forbudet mot brevsensur.

Kontroll av postsending

Straffegjennomføringsloven § 30 og straffeprosessloven inneholder enkelte begrensninger av ytringsfriheten ved varetekt og straffegjennomføring av hensyn til blant annet nasjonale sikkerhet, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å verne andres omdømme eller rettigheter, for å forebygge at fortrolige opplysninger blir røpet, med mer. Kontroll av postsending kan skje etter straffeprosessloven eller straffegjennomføringsloven.

Varetekt

For personer som sitter i varetekt kan domstolen etter straffeprosessloven forby eller begrense brevveksling ved å ilegge brev og besøksforbud eller kontroll. Disse restriksjonene er bare begrunnet i hensynet til etterforskningen. Varetektsinnsatte som ikke har brev eller besøksforbud eller kontroll, kan sende eller motta brev med de begrensninger som følger av straffegjennomføringsloven.

Veiledning/ rundskriv

På grunn av spørsmål om ytringsfrihet og kontroll som oppsto i forbindelse med terrorsaken 22. juli 2011 er det utviklet en veiledning til kriminalomsorgens regioner og landets fengsler i tolkningen av straffegjennomføringsloven § 30 om kontroll av postsendinger. Det understrekes at dette rundskrivet gjelder for alle innsatte i norske fengsler hvor brevkontroll gjennomføres. Rundskrivet finner du her.