Mobil Versjon

Overføring til straffegjennomføring i hjemlandet

Utgangspunktet i internasjonal strafferett er at straff skal fullbyrdes i den stat hvor dommen er avsagt. Imidlertid kan rehabiliteringshensyn og sosiale forhold gjøre det hensiktsmessig å overføre domfelte til fortsatt straffegjennomføring i vedkommendes hjemland.

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i utlandet

Overføring til fortsatt straffegjennomføring i annet land kan skje i medhold av ulike hjemmelsgrunnlag. Det skilles mellom overføring med og uten den domfeltes samtykke.

Grunnlag for overføring på frivillig basis

  1. Den europeiske konvensjonen av 21. mars 1983 om overføring av domfelte

Bilateral avtale
Norge har inngått en bilateral overføringsavtale med Thailand. I tillegg har Norge inngått bilaterale avtaler om soningsoverføring med Romania, Latvia og Litauen.

  1. Overføring når det ikke foreligger avtale (ad hoc)
    Lov om overføring av domfelte § 13 gir hjemmel for å søke overføring til andre land enn de som omfattes av ovennevnte grunnlag dersom det foreligger særlige grunner til dette.