Oppgaver og mål

Kriminalomsorgen skal fullbyrde de reaksjoner som påtalemyndighet eller domstol har besluttet. Dette skjer gjennom bruk av fengsel, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling.

Home

Oppgaver

Kriminalomsorgens oppgave er å sørge for at straffen gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold. Kriminalomsorgen skal også legge til rette for godt samarbeid med andre etater, og gjøre det mulig for den domfelte å gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Mål

Stortingsmelding nr. 37 (2007 - 2008) "Straff som virker - mindre kriminalitet - tryggere samfunn" gir grunnlaget for kriminalomsorgens arbeid. Målet med straffegjennomføringen er at etter soning skal den domfelte leve et kriminalitetsfritt liv. Dette krever en god integrering i samfunnet. Innsatte har de samme sosiale rettighetene som alle andre i samfunnet forøvrig. Kriminalomsorgen må derfor sørge for et godt forvaltningssamarbeid for at den innsatte har noe å gå til etter løslatelsen. 

Kriminalomsorgen bygger på at

  • Strafferettslige reaksjoner skal gjennomføres på en for samfunnet betryggende måte
  • Domfelte skal være beskyttet mot overgrep og vilkårlighet
  • Straffegjennomføringen skal bygge på individuelle behov og forutsetninger og støtte domfeltes vilje til å bryte med kriminaliteten
  • Straffelovgivning, rettspraksis og straffegjennomføring skal bygge på humanitet, rettssikkerhet og likebehandling