Om kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen skal gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Det skal legges til rette for at lovbrytere kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster

kontaktbetjent_100
Sentrale punkter det legges vekt på er:
 
1.     Hurtig iverkettelse av straffegjennomføring og varetekt
2.       Bedre tilrettelegging for en kriminalitetsfri tilværelse etter gjennomført straff
3.       Trygghet under straffegjennomføring og varetekt
4.       Effektiv drift
5.       En kunnskapsbasert kriminalomsorg

Pilarer og humanistisk prinsipp

Virksomheten i kriminalomsorgen bygger på følgende pilarer:

  • Et humanistisk menneskesyn
  • Prinsippet om rettssikkerhet og likebehandling
  • Prinsippet om at domfelte har gjort opp for seg når straffen er sonet
  • Normalitetsprinsippet

Både i utforming av regelverk og i praktisk arbeid skal kriminalomsorgen tilstrebe at målene ikke bare eksisterer på papiret, men fullt ut preger straffegjennomføringen i praksis.

Det norske straffegjennomføringssystemet er basert på humanistiske prinsipper og på individuell tilrettelegging for de domfelte og innsatte. Hensynet til samfunnets krav om beskyttelse mot kriminelle handlinger skal balanseres med hensynet til den enkelte domfeltes og innsattes muligheter for å vende tilbake til samfunnet som fremtidig lovlydige borgere.

Straffegjennomføringsloven

Det er Lov om gjennomføringsav straff - straffegjennomføringsloven - som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i og utenfor fengsel. Denne loven gjelder for gjennomføring av fengselsstraff, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling og for gjennomføring av andre reaksjoner når det er særskilt bestemt i lov.

Lovens formål er at straffen skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til formålet med straffen, som motvirker nye straffbare handlinger, som er betryggende for samfunnet og som innenfor disse rammene sikrer de innsatte tilfredsstillende forhold.