Møteplikt utføres ved friomsorgskontorene, og er et vilkår som kan settes ved prøveløslatelse fra fengsel. Antall møter og møteperioden kan variere ut fra lengden på dommen og domfeltes livssituasjon. Det lages en egen plan for perioden. Hvert møte består av en kort samtaler hvor kriminalomsorgen får kunnskap om den domfeltes livssituasjon for å kunne kontrollere om vilkårene overholdes og om prøveløslatelsen skjer i på den måten som var planlagt.