Kulturaktiviteten i fengslene er ulikt rundt i de ulike fengslene. Litteratur, musikk, teater, dans, kunsthåndverk, film – det er representert, men langt fra alle steder. Det er mange ulike tilbud som kommer i stand av ildsjeler: av fengselsbetjenter, fritidsledere, skolen, biblioteket og andre. Ikke minst er tilbudene der innsatte selv kan delta etterspurte og attraktive.

Fengselsbibliotek

I fengselet er biblioteket en helt sentral arena. Biblioteket organiserer litteraturkvelder, skaffer aviser fra innsattes hjemland, er en viktig støttespiller i opplæringstilbudet og er av og til også arbeidssted for innsatte. Sammen med skolen fører bibliotekene kultur inn i fengslene. Som på andre fagområder, gis tilbudet til innsatte av de samme instansene som tilbyr tjenester for resten av befolkningen. Bibliotektjenesten ligger under Nasjonalbiblioteket, som igjen har delegert ansvaret til de kommunale bibliotekene. Alle innsatte har rett til like gode bibliotektjenester som resten av befolkningen. 

Musikk i fengsel og frihet

Musikk i fengsel og frihet” er et tilbud som startet opp i samarbeid med Bredtveit fengsel, forvarings- og sikringsanstalt. I 1996 ble prosjektet tilknyttet Norsk musikkråd (nå Musikkens studieforbund). Prosjektet er i grenselandet mellom skoletilbud og fritidstilbud. Hovedmålsettingen for prosjektet er å gjøre den innsatte bedre rustet til å mestre fritiden etter løslatelse og dermed være med på å forhindre tilbakefall til rus og kriminalitet. De viktigste virkemidlene består i musikkgrupper for nybegynnere og viderekommende, både inne i fengselet og utenfor.

Lyden av lesing og kreativ skriving

På Hustad fengsel startet de i 2006 prosjektet "Lyden av lesing". Det innebar at innsatte i fengsel kunne lese inn barnebøker på CD, slik at innsattes barn også fikk høre mor eller far lese for dem på kvelden. Nasjonalbiblioteket har satset videre på dette prosjektet, og samarbeider med kriminalomsorgen og andre aktuelle samarbeidspartnere for å gjøre tjenesten tilgjengelig med utgangspunkt i fengselsbibliotektjenesten. Ti fengsler ble med i prosjektets første fase som startet 2011. Det er Ullersmo, Bredtveit, Halden, Skien, Ringerike, Åna, Stavanger, Bergen, Vik og Trondheim. Norsk Forfattersentrum arrangerer kurs i innlesning i de enkelte fengslene. Opplæringen vil rette seg mot fengselsbibliotekarer, innsatte og aktuelle samarbeidspartnere i fengselet.

Innsatte i norske fengsler har gjennom mange år fått tilbud om kurs i kreativ skriving. Et av prosjektene heter "Poesi i prisonen", og handler om at innsatte skal kunne frigjøre evne og ressurser gjennom nitidig kreativt arbeid. På den måten kan skrivingen være et bidrag i det store arbeidet som mange domfelte står i: å velge et lovlydig liv etter soning fri fra rus og kriminalitet. I høyremeny finner dere flere dikt skrevet av en innsatt i 2007. Disse er gjengitt med tillatelse fra forfatteren.