Isolasjon

Isolasjon-foto.png

Kriminalomsorgen har fått kritikk fra både nasjonale og internasjonale overvåkingsorganer for bruken av utelukkelse og isolasjon i norske fengsler. Nevnte kritikk er fremsatt av blant annet Sivilombudsmannen, Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), Europarådets torturovervåkingskomité (CPT), FNs torturkomité (CCPR) og Europarådets torturkomité (CAT).

Tiltak mot isolasjon

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet offentliggjorde i juni 2019 en særskilt melding til Stortinget om isolasjon og manglende menneskelig kontakt i norske fengsler (Dokument 4:3 (2018-2019)). 

Kriminalomsorgen iverksatte en rekke tiltak for å redusere bruk av isolasjon etter at Sivilombudsmannens rapport ble publisert, og følgende strakstiltak ble identifisert i 2019: 
 
* Nytt regelverk på høring
* Bygningsmessige tiltak
* Tiltaks/aktiviseringsplan for isolerte
* Informasjon til isolerte innsatte, deres pårørende og ansatte
* Oppretter nye aktiviseringstilbud
* Øke antall enheter med høyt sikkerhetsnivå som tilbyr tilpasset arbeidsdag-modellen
* Innfører nye resultatkrav – isolasjon – inn i styringsdialogen
* Tettere samarbeid med frivillige
* Isolasjonskonferanse 25. september 2019
 
Kriminalomsorgen vil på et senere tidspunkt utarbeide en helhetlig plan som inneholder både korte og langsiktige tiltak hvor målet er å redusere isolasjon i norsk kriminalomsorg. 

Statistikk over isolasjon

I Sivilombudsmannens særskilte melding til Stortinget om isolasjon pekes det blant annet på at myndighetene ikke har oversikt over isolasjonsbruken i fengslene, og det anbefales at myndighetene sikrer seg korrekt data over isolasjonsbruk. 

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) følger bruken av utelukkelse tett, blant annet gjennom regelmessige dagsmålinger og overvåking av manuelle registreringer av utelukkelse i kriminalomsorgens fagsystem, KOMPIS. Kriminalomsorgen skal redusere bruken av isolasjon og utelukkelse, og øke innsattes muligheter for aktivisering og fellesskap med andre innsatte.

Sett hen til viktigheten av dette arbeider mener KDI at det er sentralt å sikre økt åpenhet rundt situasjonen og utviklingen. 

Direktoratet vil derfor i starten av hver måned publisere antall iverksatte utelukkelser den siste måneden, både for vareteksinnsatte og domsinnsatte.   

I tillegg vil KDI publisere statistikk over antallet helt utelukkede innsatte på en gitt dato (den siste dagen i hver måned), fordelt på utelukkelsesgrunnlag. KDI vil også publisere resultatene fra dagsmålingene, som gjennomføres tre ganger i løpet av året. 

Statistikken publiseres her på temasiden om isolasjon.

Brosjyrer

I 2019 ble det lansert en brosjyreserie der isolasjon er temaet. Målgruppene for brosjyrene er innsatte, ansatte, pårørende og advokater, og gir praktisk veiledning og konkrete råd om hvordan de ulike gruppene skal håndtere en krevende situasjon. Disse kan lastes ned her på vår temaside om isolasjon. Utgiver av brosjyrene er Skandinavisk isolasjonsnettverk (www.isolation.network), et nettverk som samler profesjonelle, frivillige og organisasjoner i de skandinaviske landene.
 
Krriminalomsorgen ser på tiltaket som et velkomment tilskudd til arbeidet med isolasjonsproblematikken, og vil bidra aktivt til at brosjyrene formidles til målgruppene.

Kronikk

Fengselsleder i Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad, hadde 18.10.2019 en kronikk om isolasjonsproblematikken i norske fengsel på trykk på nrk.no. 

Kronikken kan leses her: https://www.nrk.no/ytring/en-lukket-dor-1.14744350