Internasjonalt samarbeid

Norsk kriminalomsorg har et utbredt internasjonalt samarbeid. Rettssystemet i Norge utvikles i samspill med det internasjonale samfunnet. Vi er i større eller mindre grad bundet av internasjonale konvensjoner, rekommandasjoner og standarder. Internasjonale organisasjoner er med stor tyngde med på å utforme rammene for straffegjennomføring i Norge. Norsk kriminalomsorg ønsker å påvirke de rettsregler som utvikles og bidra med en bedre og kunnskapsbasert kriminalomsorg.

Russland har lenge vært en sentral samarbeidspartner. Mer om dette samarbeidet finner du i venstremenyen om norsk-russisk fengselssamarbeid. Representanter fra norsk kriminalomsorg deltar aktivt på flere internasjonale arenaer, blant annet Europarådet, Nordisk sikkerhetsmøte, Nordisk friomsorgsmøte, Nordic Prison Education Network, Nordisk forum for programvirksomhet, Nordisk leder- og fagsamarbeid, Nordisk samarbeidsråd for kriminologi, Nordisk samarbeidsmøte på soningsoverføringsfeltet, Styrkebrønnen, European Prison Regime Forum, European Organisation of Prisons and Correctional Services (Europris), International Correctional and Prisons Association (ICPA) og Conférence Européenne de la Probation (CEP).

Europarådet

Den viktigste arenaen for internasjonalt fengselssamarbeid er Europarådet. Europarådet ble opprettet i 1949 og har i dag 47 medlemsland. Europarådet har som hovedmål å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsutvikling. Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) ble vedtatt av Europarådet i 1950 og trådte i kraft i 1953.

Europarådet vedtar blant annet konvensjoner, rekommandasjoner (ikke rettslig bindende) og resolusjoner på kriminalomsorgens område. En av de mest sentrale rekommandasjonene innenfor kriminalomsorgen er European Prison Rules (Rec(2006)2). Representanter fra kriminalomsorgsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet er med på forhandlingene av slike dokumenter og deltar på ekspertmøter i blant annet Committee on Crime Problems (CP-PC), Committee of Experts on the Operation of European Conventions in the Penal Field (PC-OC) og Committee of experts in the penological field (PC-CP).

Europarådets torturkomité (CPT)har til oppgave å forebygge brudd på den europeiske konvensjonen om forebyggelse av tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. Komiteen besøker steder der personer blir holdt mot sin vilje og har en uinnskrenket adgang til fengsler og andre frihetsberøvende institusjoner i Europarådets medlemsland. Torturkomiteen har gjentatte ganger vært på besøk i Norge. 

Se nettsiden til Europarådet www.coe.int for mer informasjon.

Styrkebrønnen

Justisdepartementet opprettet i 2004 en beredskapsgruppe kalt Styrkebrønnen som består av ulike personer fra straffesakskjeden. Oppdraget er å bidra med rådgivning og bistand til å bygge opp institusjoner som ledd i demokratiutviklingen i land hvor det har vært krig eller som er i en overgangsfase fra totalitære styresett til demokrati. Norsk kriminalomsorgspersonell har så langt vært til stede i Bosnia-Hercegovina, Georgia, Moldova og Afghanistan som internasjonale eksperter, og bidratt i oppbygging av en kriminalomsorg basert på internasjonale standarder. Dette dreier seg særlig om oppbyggingen av friomsorgen og innføring av alternative straffereaksjoner.

European Organisation of Prisons and Correctional Services - Europris

Europris ble dannet i begynnelsen av 2011 og har som mål å forbedre fengselssamarbeidet i Europa. Organisasjonen har særlig fokus på samfunnets sikkerhet og menneskerettigheter i fengsel.

Se nettsiden www.europris.org for mer informasjon.

International Corrections and Prisons Association - ICPA

Norsk kriminalomsorg var i 1998 blant stifterne av ICPA – International Corrections and Prison Association. ICPA er en verdensomspennende organisasjon og har medlemmer i over 80 land. ICPA har som mål å bidra til en straffegjennomføringspraksis basert på humanitet og menneskerettigheter. I tillegg til årlige fagkonferanser formidles faglig rådgivning til medlemsland som ber om det. ICPA har også en rådgivende status til FNs økonomiske og sosiale råd.

Se nettsiden til ICPA for mer informasjon, www.icpa.ca

Conférence Européenne de la Probation - CEP

CEP er den europeiske samarbeidsorganisasjon for friomsorgen. Den ble opprettet i 1981 og består i dag i 62 organisasjoner fra 39 forskjellige land. Blant disse er 29 justisdepartementer, 11 universiteter, og i tillegg et antall personlige medlemmer. Målene er å skape et omfattende og samlet nettverk for friomsorgen i Europa, å fremme friomsorgens omdømme og å stimulere profesjonaliteten i friomsorgsarbeidet. CEP organiserer mellom fem og ti konferanser hvert år, publiserer et månedlig nyhetsbrev og har delansvar for publisering av «EuroVista», et internasjonalt fagtidsskrift om friomsorgsrelaterte spørsmål. 

Hovedkontoret befinner seg i Utrecht, Nederland. www.cep-probation.org  og www.euro-vista.org