Kommunene der fengselet ligger har ansvaret for primærhelsetjenesten til innsatte. Dette er forankret i Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene. De regionale helseforetakene har ansvaret for spesialiserte helsetjenester, mens fylkeskommunen har ansvaret for tannhelsetjenesten.

Informasjon

Den innsatte skal så raskt som mulig etter fengsling få informasjon om helsetjenestetilbudet. Det er fengselslegen og ikke fastlegen som har ansvaret for oppfølgingen i fengsel. Innsatte som ber om det, skal få tilbud om helseundersøkelse av lege. Tilsatte i kriminalomsorgen skal også formidle kontakt med helsetjenesten hvis det er noe som tyder på at den innsatte er syk. Hvis innsatte er under 18 år, skal tilsatte formidle kontakt med helsetjenesten så snart som mulig etter innsettelsen.

Hjelp hos spesialist

Legehjelp fra spesialist avhenger på vanlig måte av henvisning fra annen lege. Alle pasienter har etter pasientrettighetsloven rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Denne rettigheten er absolutt og ufravikelig.

Gjennomføring av straff i sykehus - § 13

Kriminalomsorgen kan beslutte at straffen kan gjennomføres ved heldøgnsopphold i sykehus dersom behandling av sykdom gjør det nødvendig, og behandlingen ikke kan gis under ordinær gjennomføring av straffen (§ 13 i straffegjennomføringsloven).

Hjelp med rusmisbruk

Flere undersøkelser viser at mange innsatte har rusproblemer. 

For å komme tilbake til samfunnet og kriminalitetsfri tilværelse må de bli kvitt sin avhengighet. Derfor har kriminalomsorgen spesialtilpassede tilbud til innsatte med rusproblemer ved enkelte fengsler. 

Dette er avdelinger hvor målet er at den innsatte skal få hjelp med sin rusavhengighet gjennom tverrfaglig samarbeid. Innsatte kan også søke kom å få gjennomføre hele eller deler av straffen i en behandlingsinstitusjon.