En rekke ansatte ved fengselet er nå i karantene. Smittesporing pågår, og saken håndteres i tett og løpende dialog med bydelsoverlegene i bydel Gamle Oslo. Blant de innsatte er nå én smittet av covid-19 og 25 innsatte i karantene.


Av hensyn til sikkerheten kan kriminalomsorgen ikke gi konkrete tall om hvor mange ansatte eller hvor stor andel av de ansatte som er smittet eller i karantene. Det er ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i fengselet. 


Situasjonen gjør at Oslo fengsel ikke kan opprettholde den ordinære dagsplanen for innsatte, men det vil bli iverksatt kompenserende tiltak som eksempelvis aktiviseringsteam for å motvirke isolasjon. Det må påregnes at besøk til innsatte vil bli redusert i en periode fremover, men det er allerede iverksatt kompenserende tiltak også her i form av utvidet ringetid og bruk av videotelefoni. 


Dersom smitten i fengselet øker ytterligere, vil det bli løpende vurdert om det skal kalles inn personell fra andre fengsler i regionen og/eller fra Kriminalomsorgens Høgskole og utdanningssenter (KRUS).  Basert på helsefaglige råd fra bydelsoverlegene, vil det bli gjennomført testing av ansatte og innsatte.


Det meldes videre fra kriminalomsorgens region Øst at en innsatt i Kongsvinger fengsel i Innlandet fylke er bekreftet smittet, og at det er iverksatt adekvate tiltak. 


For øvrig henviser vi til kriminalomsorgen.no for de til enhver tid tilgjengelige oppdateringer om situasjonen. 


Mediehenvendelser rettes til fengselsleder i Oslo fengsel, Nils Leyell Finstad, e-post: nils.leyell.finstad@kriminalomsorg.no, telefon eller SMS 993 45 488.