Blant tiltakene er å øke kunnskapsgrunnlaget, sikre en trygg straffegjennomføring og styrke tilbakeføringsarbeidet. Fornærmede skal ivaretas bedre, alle personer dømt for seksuallovbrudd skal risikokartlegges, og behandlingstilbudet skal gjennomgående styrkes.

- Seksuallovbrudd, uansett form, er dypt integritetskrenkende og har ofte alvorlig helsemessige og sosiale konsekvenser for de fornærmede. Særlig sårbare er barn som ofre. Tiltak for å motvirke tilbakefall for personer dømt for seksuallovbrudd er av betydning, både for fornærmede og for samfunnets trygghet. Kriminalomsorgen ønsker, gjennom denne fagstrategien, å styrke dette arbeidet, sier avdelingsdirektør for Forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolfs.

Antall seksuallovbruddsdømte øker

Seksuallovbrudd har store omkostninger for både ofre, pårørende og samfunnet. 

Antallet som dømmes for seksuallovbrudd har økt kraftig de siste årene og økningen forventes å fortsette.

I år 2000 utgjorde denne gruppen 6 prosent av alle domfelte i fengsel. I 2020 var denne andelen økt til nærmere 25 prosent.

Antall personer dømt til forvaring for seksuallovbrudd er mer enn tredoblet siden 2007. Cirka 30 prosent av unge i alderen 15-24 år i fengsel er dømt for seksuallovbrudd.

Seksuallovbrudd er utfordrende

Seksuallovbrudd som grunnlag for straffegjennomføring i fengsel og samfunn omfatter voldtekt, overgrep mot barn, incest, blotting, samt nettkriminalitet, som er en nyere og økende form for seksuallovbrudd.

Personer dømt for seksuallovbrudd har store individuelle forskjeller i problematikk, behov og risiko for tilbakefall. Noen er ressurssterke, andre har lettere psykisk utviklingshemming, volds- og/ eller rusproblemer og psykiske lidelser. Mange har omfattende behov for bistand til å skaffe bolig, arbeid og opplæring, behandling, sosialt nettverk mv.

De møtes som oftest med fordømmelse av samfunnet eller under straffegjennomføringen. Dette kan gjøre det vanskelig for domfelte å delta i kriminalomsorgens tilbud og i behandling fra helsetjenesten. Fagstrategien har derfor en rekke tiltak overfor personer dømt for seksuallovbrudd for å skape trygghet og redusere isolasjon, styrke innholdet rettet mot lovbruddet, samordne kontroll og tilbakeføring, samt styrke kompetansen blant ansatte.

Last ned strategi