Besøk, telefon og brev

Det viktig at innsatte i fengsel har mulighet til å holde kontakt med familie og venner. Straffegjennomføringsloven har derfor regler om besøk, bruk av telefon og skriftlig kommunikasjon. Det praktiseres større grad av kontroll i fengsler med høyt sikkerhetsnivå enn i fengsler med lavere sikkerhetsnivå. Noen regler vil variere fra fengsel til fengsel.
DSC_4410

Besøk

Alle innsatte skal i utgangspunktet kunne motta besøk av pårørende og venner i fengslet, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Les her hva straffegjennomføringsloven sier om besøk.Som regel gjennomføres besøk i egne rom innrettet for dette formålet. Fengselet skal legge til rette for at besøk av barn skal foregå på en mest mulig skånsom måte. Barn under femten år kan bare besøke innsatte sammen med voksne, fortrinnsvis egne foresatte eller andre pårørende.

Fengsel med høyt sikkerhetsnivå
I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er hovedregelen at besøket skal kontrolleres. Kontrollen kan foregå ved at besøket gjennomføres under påsyn av en tilsatt i fengselet, ved overhøring av samtalen mellom den innsatte og den besøkende, ved bruk av glassvegg eller ved å forby fysisk kontakt mellom den innsatte og den som besøker ham eller henne.

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå og overgangsbolig
I fengsel med lavere sikkerhetsnivå og i overgangsboligene er utgangspunktet at besøk kun skal kontrolleres hvis det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker. Hvis fengslet ikke anser det som sikkerhetsmessig forsvarlig med ukontrollert besøk, kan besøk kontrollers også her.

Besøk av forsvarer eller advokat
Alle innsatte skal ha fri adgang til kommunikasjon med sin forsvarer eller annen advokat. Besøk mellom den innsatte og dennes advokat skal derfor ikke kunne kontrolleres. I fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå skal det brukes glassvegg ved advokatbesøk, men samtalene mellom innsatte og advokat kan aldri overhøres.

Telefon

Innsatte har i utgangspunktet adgang til å ha telefonkontakt med personer utenfor fengselet. Innsatte har rett til 20 minutters telefontid i uken. For innsatte med omsorgsansvar er dette utvidet til 30 minutter. I fengsel med høyt sikkerhetsnivå er telefonsamtalene kontrollert av ansatte i fengselet. I fengsel med lavere sikkerhetsnivå skal kommunikasjon kunne skje uten kontroll fra fengselet. Det kan gjøres unntak fra hovedregelen i begge gjennomføringsalternativer etter en konkret sikkerhetsmessig vurdering. I fengselsavdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå er regelen at kommunikasjon i form av brevveksling og telefon alltid skal kontrolleres med unntak av kommunikasjon mellom innsatte og forsvarer/advokat.

Postsendinger

Innsatte skal i utgangspunktet kunne brevveksle med hvem han eller hun vil. Postsending til og fra innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå skal kontrolleres, men kontroll kan unnlates dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler mot det. Post til og fra innsatte i fengsel med lavere sikkerhetsnivå og i overgangsboliger skal kontrolleres dersom det fremstår som nødvendig av sikkerhetsmessige grunner. Kriminalomsorgen skal kontrollere post til og fra innsatte i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå før den utleveres eller sendes.

Kontroll av postsending kan blant annet skje ved åpning og gjennomlesning av sendingen før den utleveres eller sendes. I avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan innsatte pålegges å føre korrespondanse på et språk de tilsatte behersker.