Besøk og telefon

Alle innsatte skal i utgangspunktet kunne motta besøk av pårørende og venner i fengslet, så lenge det er sikkerhetsmessig forsvarlig. Fengslene vil ha noe forskjellige besøksrutiner, både utfra sikkerhetsnivå og noen lokale rutineforskjeller. Gå til informasjonen som er lagt ut for hvert enkelt fengsel for å finne detaljer om dette

Besøksinngang avdeling A, Oslo fengsel

Pårørende vil ofte være en viktig del av den innsattes nettverk, men det er den innsatte selv som bestemmer hvem han eller hun vil ha besøk av. Som regel gjennomføres besøk i egne rom innrettet for dette formålet. Fengselet skal legge til rette for at besøk av barn skal foregå på en mest mulig skånsom måte.

Besøkshus

I dag finnes det syv egne besøkshus eller besøksleiligheter i fengsel hvor det er mulig for familier med barn å være på besøk og også overnatte. Åna fengsel avdeling Rødgata, Leira, Bredtveit, Bastøy, Halden, Ringerike og Bergen fengsel har hus eller leiligheter tilgjengelig for besøk. Besøk i hus eller leilighet er knyttet til egne regler og rutiner. Du kan få vite mer om dette ved å kontakte det enkelte fengsel. 

Besøksliste og tid

Etter regelverket skal den innsatte oppfordres til å sette opp en besøksliste på fire personer som han eller hun ønsker å ha besøk av under straffegjennomføringen. Den innsattes nærmeste pårørende regnes som én person på en slik liste. Med nærmeste pårørende menes ektefelle, partner, registrert samboer, barn, foreldre, søsken og besteforeldre. Listen kan endres underveis i straffegjennomføringen så lenge behovet tilsier det. Det vanlige er derfor at pårørende blir kontaktet av fengselet hvis den innsatte ønsker besøk.

I fengsel med høyt sikkerhetsnivå (også kalt lukkede fengsler) er det mulig med en times besøk i uken. I fengsler med lavere sikkerhetsnivå er det flere muligheter for besøk og ulike typer utgang fra fengselet.

Ta kontakt med det enkelte fengsel for å få mer informasjon om dette

Skriftlig besøkstillatelse

Den besøkende får tilsendt skriftlig besøkstillatelse i god tid før besøket. I tillegg får den besøkende tilsendt en utskrift av gjeldende besøksregler slik at vedkommende vet hva man skal forholde seg til. Besøkstillatelsen sammen med gyldig legitimasjon må medbringes ved besøket. Den besøkende kan avvises hvis nødvendig legitimasjon og tillatelse ikke kan forevises. Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Telefon

I et fengsel med høyt sikkerhetsnivå har man i dag anledning til å ringe i tjue minutter per uke. Hvis man har barn, eller andre særlige behov, utvides ringetiden. Samtalene kan avlyttes. Mobiltelefoner er forbudt.

I fengsel med lavere sikkerhetsnivå vil det være mindre restriksjoner på når og hvor lenge man kan ringe, men samtalene kan fortsatt bli avlyttet. På overgangsboliger vil det som regel også være tillatt med mobiltelefon.

Besøkets vandel

Før besøk til innsatte i fengsel med høyt sikkerhetsnivå (lukket fengsel), skal kriminalomsorgen innhente opplysninger om besøkendes vandel. Vandelen sjekkes ved behov i forbindelse med besøk til innsatte i fengsler med lavere sikkerhetsnivå.