Barn av innsatte og domfelte

Kriminalomsorgen ønsker å legge til rette for pårørende av innsatte og domfelte, og kriminalomsorgen har et særlig ansvar overfor barna. Barna er blitt kalt "de skjulte straffede".

DSC_4431

Barneansvarlig

Alle fengslene og friomsorgskontorene har en barneansvarlig medarbeider. 

Målgruppen for barneansvarliges arbeid er barn som berøres av straffegjennomføring. Barneansvarliges oppgave er blant annet å gi råd og veiledning til barn og pårørende som har spørsmål i forhold til fengsel og straff.

Det er også barneansvarliges oppgave å sørge for at fengsel og friomsorgskontor er oppmersomme på barn som blir berørt av straffegjennomføringen.

Fengslene og friomsorgskontorene skal følge FNs barnekonvesjon og andre lover som gjelder foreldre og barn.

Besøksrom, besøkshus og omvisning

Flere ting blir gjort for å legge bedre til rette for å ta vare på barnas behov når en omsorgsperson er i fengsel. Gode besøksrom er nødvendig. I tillegg tilbyr mange fengsler omvisningsbesøk så de kan se hvordan mor eller far bor, går på skole, arbeider og har fritidsaktiviteter.

I dag finnes det syv egne besøkshus eller besøksleiligheter i fengsel hvor det er mulig for familier med barn å være på besøk og også overnatte. Åna fengsel avdeling Rødgata, Leira, Bredtveit, Bastøy, Halden, Ringerike og Bergen fengsel har hus eller leiligheter tilgjengelig for besøk. Besøk i hus eller leilighet er knyttet til egne regler og rutiner. Du kan få vite mer om dette ved å kontakte det enkelte fengsel.

Veiledning i pappa- og mammagrupper

Noen fengsler tilby «pappa-» eller «mammagrupper», hvor innsatte får veiledning i foreldrerollen og muligheter for aktiviteter sammen med barna. I noen av disse gruppene har innsatte lest inn eventyr på video eller kassett for at barna skal kunne høre pappa eller mamma før de sovner. Flere fengsler tilbyr samlivskurs for innsatte og deres ektefeller eller samboere.