Arbeidsdrift og aktivitetstilbud

Innsatte har aktivitets- eller arbeidsplikt. Dette gjelder ikke varetektsinnsatte. Kriminalomsorgen har samtidig plikt til å tilrettelegge fritidsaktiviteter tilpasset innsattes behov. De enkelte fengsler vil ha forskjellig tilbud, informasjon om dette ligger under hvert enkelt fengsel.

Aktivitetsplikt

Arbeid, opplæring, skole eller deltakelse i endringsprogrammer er tiltak som tilfredsstiller kravene til aktivitetsplikt. Innsatte som ikke ønsker opplæring, aktiviteter eller annen behandling som tilfredsstiller aktivitetsplikten kan pålegges å delta i arbeid på fengselet. Aktiviteten vil tilpasses det som er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Arbeidsdriften og opplæring

Arbeidsdriften utgjør omkring 75 prosent av aktivitetstilbudet i kriminalomsorgen og er den største daglige aktiviteten for innsatte i norske fengsler. Arbeidstilbudet omfatter det arbeid innsatte tilbys for daglig sysselsetting. Det omfatter også det arbeid som er nødvendig for fengselets drift og vedlikehold, så langt dette er hensiktsmessig og faglig tilfredsstillende, som renhold, kjøkkenarbeid, arbeid i tøylager/vaskeri, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. I tillegg kan innsatte i noen tilfeller arbeide utenfor fengsel ved frigang.

Arbeidsvirksomheten drives slik at alle innsatte får anledning til å ta del i sysselsetting. Arbeidstilbudet skal søke å gi den innsatte opplæring, en normal arbeidsdag og samvær med andre. Arbeid er vesentlig for å være selvhjulpen og for integrering i samfunnet. Muligheten for å kunne få arbeid er et av de viktige elementer i vurderinger rundt fare for tilbakefall til kriminalitet. Å styrke innsattes tilknytning til arbeidslivet er derfor et bidrag til å legge til rette for et liv uten kriminalitet etter løslatelse.

 

basketball

Idrett og hobby

De innsatte kan trene i fritiden, fortrinnsvis under kyndig veiledning. Så langt det er praktisk og sikkerhetsmessig mulig skal fengselet legge til rette for forskjellige typer hobbyvirksomheter. Fritidsvirksomheten skal være en integrert del av straffegjennomføringen for å unngå isolasjon og skadevirkninger det kan gi. 

Rett til bibliotek

De innsatte skal gis adgang til å lese litteratur, tidsskrifter og aviser. Innsatte har lik rett til å låne bøker på offentlig bibliotek som befolkningen ellers. Det betyr at alle lukkede fengsler skal ha en bibliotekstjeneste og utlånsmuligheter.