Mobil Versjon

Aktivitetstilbud

Varetektsfengsling er en stor påkjenning for de fleste som opplever det. Innsatte er på dette stadium ikke domfelt og det er ikke uvanlig å bli pålagt restriksjoner i form av isolasjon/og eller forbud. Derfor skal kriminalomsorgen legge til rette for minst mulig skadevirkninger av varetektsfengslingen.

Aktiviteter og kontaktbetjent.

Så lenge varetektsinnsatte ikke er underlagt brev og besøksrestriksjoner, eller hel/delvis isolasjon kan de ha samvær med andre innsatte og delta i arbeid, skole og fritidsvirksomhet så langt det er praktisk mulig.

Den varetektsfengslede har, på grunn av sin spesielle status, ikke aktivitetsplikt i fengsel på linje med domsinnsatte. Deltakelse i arbeid, undervisning eller andre aktiviteter skjer derfor på frivillig basis.

Så langt det er praktisk mulig skal varetektsinnsatte tilbys kontaktbetjent. Det skal også prioriteres andre tiltak overfor varetektsinnsatte som er underlagt isolasjon.

Forebygge skader ved isolasjon

For å bøte på skadevirkninger av isolasjon har Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) gitt sentrale retningslinjer for behandling av varetektsinnsatte. I retningslinjene påpekes det at skadelige virkninger av fengslingen så vidt mulig skal forebygges. Ved varetektsfengsling skal leder for fengslet legge forholdene til rette for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon.