Om ordningen

Justis- og beredskapsdepartementet stiller midler til disposisjon over Tilskuddsordning for frivillige og ideelle organisasjoner aktive på kriminalomsorgens virksomhetsområde, de såkalte post 70-midlene. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene. For nærmere detaljer vises det til Forskrift om tilskudd til frivillige organisasjoner i kriminalomsorgen

Webinar 15. november - NB: påmelding

Mandag 15. november kl. 10.00-10.30 avholdes det et kort webinar på Teams om (post 70-ordningen).

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) vil presenterer ordningen og prosessen rundt å søke midler, og det vil også være anledning til å stille spørsmål.

Interesserte bes sende sin e-postadresse innen 11.november til gerhard.ploeg@kriminalomsorg.no. Du vil da få lenken til webinaret tilsendt.

Om kriterier og søknad

Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter endt straffegjennomføring. Søknaden må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster. Aktivitetene skal gjennomføres i samarbeid med kriminalomsorgens enheter og det skal dokumenteres ved søknaden hvordan det er tilrettelagt for det. 

Det er behov for å styrke tilbudet til innsatte som av ulike grunner opplever å være isolert. KDI ønsker å prioritere samarbeidet med organisasjoner som vil gjøre en innsats på dette omådet. Andre områder som vil bli prioritert er straffegjennomføring for kvinnelige innsatte og domfelte og for unge lovbrytere (18-24 år). Det vises til kriminalomsorgens strategidokumenter på disse ulike områdene, som ligger på følgende nettside under «Strategier fra Kriminalomsorgsdirektoratet».

For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene bl.a. bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Samtidig ønsker kriminalomsorgen å være nytenkende og dette gjelder også samarbeidet med frivillige og ideelle organisasjoner. Det vil derfor bli avsatt midler til innoverende tiltak og nye søkere.

De organisasjonene som har mottatt tilskudd for 2021 og som søker igjen for 2022 skal vedlegge en kort aktivitetsrapport knyttet til tilskuddet, slik det ble annonsert i tilskuddsbrevet for 2021.

Nederst på siden finnes det lenker til to forskjellige søknadsskjemaer. Det første gjelder organisasjoner som ikke har mottatt midler over denne ordningen tidligere. Kriminalomsorgen ønsker å være nytenkende og det skal tas hensyn til at nye søkere ikke kan få poeng basert på kontinuitet. Det andre er for organisasjoner som har mottatt midler gjennom denne ordningen før i perioden 2016-2021. Skjemaene skal fylles ut i stedet for å skrive en egen søknad. Det er imidlertid mulig å vedlegge de dokumentene eller brosyrer som søkeren mener er hensiktsmessige. KDI kan be om nærmere opplysninger om ønskelig.

Vedr. behandling av forslag til statsbudsjett

I Prop. 1S (2021-2022) for Justis- og beredskapsdepartementet er det avsatt 36,2 millioner.kr. til tilskuddsordningen, hvorav totalt 3,3 millioner kr. er foreslått som tilskudd til Frelsesarmeens «Mellom Oss» og «Sammen for livet AS». Det er derfor 32,9 millioner kr. til fordeling etter søknad, som KDI skal ha ansvar for å fordele ifølge forslaget i proposisjonen. Dette er imidlertid under forbehold av stortingsbehandlingen, som pleier å bli avrundet uken før jul. KDI vil understreke at det, i tilfelle stortingsbehandling skulle føre til en (delvis) forhåndsfordeling, fortsatt skal sendes inn et ferdig utfylt søknadsskjema med budsjett og aktivitetsplan som skal være grunnlag for resultatvurderingen.

Innsending av søknad

Søknadsfristen legges i tråd med forskrift til 1.12.2021.

Søknaden sendes per e-post til postmottak-8005@kriminalomsorg.no.

NB: Merk at e-postadressen bruker «kriminalomsorg», mens websiden bruker «kriminalomsorgen»

Organisasjoner som fikk støtte over Post 70-midlene i 2021