Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har ansvaret for forvaltning av disse midlene. En del av midlene blir tildelt over statsbudsjettet gjennom stortingsvedtak og den resterende delen blir utlyst offentlig gjennom KDI. 
 
For 2021 er det ser det ut til at det etter fratrekk av øremerkede midler er et beløp på 33,9  millioner kroner som skal fordeles etter en søknadsprosedyre i regi av KDI. Dette innebærer at også de organisasjonene som ikke behøvde å søke i tidligere år nå må sende inn en søknad
 
 
  • Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter at de er løslatt. Søknaden må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.
  • En viktig utfordring for kriminalomsorgen er at mange innsatte tilbringer en stor del av døgnet alene på egen celle. Det er behov for å styrke tilbudet til innsatte som av ulike grunner opplever å være isolert. KDI ønsker å prioritere samarbeidet med organisasjoner som vil gjøre en innsats på dette området.
  • For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene blant annet bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere.
  • I år ber vi søkere benytte seg av søknadsskjemaet du finner nederst på siden. Dette skal fylles ut i stedet for å skrive en egen søknad. Det er mulig å vedlegge de dokumentene eller brosyrer som søkeren mener er hensiktsmessige. Alle punkter som blir tatt opp i Forskrift er med i dette skjemaet.
  • Det påpekes at også organisasjoner som har fått øremerket støtte gjennom et Stortingsvedtak skal kunne søke om de utlyste midler.
Søknadsfristen er satt til 29. januar 2021 kl. 17.00.

Rapportering

Det vises her også til de spesielle omstendighetene rundt rapportering om 2020 i forbindelse med Covid-19:
 
Følgende skal inngå i rapporteringen, både for 2020 og 2021: 
  • kort beskrivelse av hvordan situasjonen med covid-19 har påvirket aktiviteten. 
  • informasjon om hvilke statlige tiltak som er benyttet for å komme gjennom situasjonen. Statlige tiltak kan være ulike kompensasjonsordninger og stimuleringsordninger, tilskudd som følge av koronasituasjonen og midler fra NAV som følge av koronasituasjonen. 

Frist for rapportering 2020 er slik det står i tilskuddsbrevet for 2020, den 1.4.2021.

I tillegg etterspør KDI informasjon om ev. mindreforbruk/merinntekter som følge av koronatiltak, også inkludert f.eks. permitteringer og betalingsutsettelser. 

Søknadsskjema

NB: Det er tre faner som skal fylles ut i Excel-skjemaet (generell, rammebetingelser og kjerneaktivitet). 

Utfylt skjema sendes til postmottak-8005@kriminalomsorg.no, med kopi til gerhard.ploeg@kriminalomsorg.no