Tilskudd til frivillig virksomhet

Justis- og Beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet stiller midler til disposisjon over kap. 430, post 70 som frivillige og andre ideelle organisasjoner kan søke om. Søknadsfrist: 24. februar 2017. 

Det skal handle om tiltak som kan bidra til rehabilitering og reintegrering av innsatte og dom-felte. En del av midlene blir tildelt over statsbudsjettet i regi av Justis- og Beredskapsdepar-tementet og den resterende delen blir utlyst offentlig gjennom Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Post 70 er en tilskuddsordning for frivillig virksomhet under kriminalomsorgens virkeområde. Posten dekker tilskudd til frivillige organisasjoner hvor hoveddelen av organisasjonens aktiviteter finansieres fra andre kilder.

Tilskuddsordningen gjelder først og fremst direkte arbeid med domfelte under straffegjennomføringen, men omfatter også bistand og omsorg til lovbrytere etter at de er løslatte. Søknaden må blant annet vise hvordan tiltaket legger til rette for at lovbryteren skal kunne gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlings-mønster. 

Søkere blir gjort oppmerksom på at det totale tilgjengelige beløpet for utlysning og tildeling av tilskudd fra KDI er med 3.071.000 kr betraktelig lavere enn i foregående år. Det vises her til Prop 1 S (2016-2017), side 92. I ettertid er det blitt gjennomført noen justeringer som har som resultat at det ovennevnte beløpet nå er det aktuelle. 

For å sikre bedre forutsigbarhet vil det i behandlingen av søknadene blant annet bli tatt med i vurderingen om organisasjonen har mottatt tilskudd tidligere. Regelverket som det blir henvist til nedenfor gir også informasjon om andre kriterier som tas i betraktning ved beslutning om tilskudd.

Det påpekes at også organisasjoner som har fått øremerket støtte gjennom statsbudsjettet kan søke om de utlyste midler.

Søknadsfristen er satt til 24. februar 2017.

Søknader sendes til gerhard.ploeg@kriminalomsorg.no med kopi til postmottak-8005@kriminalomsorg.no