Telemark fengsel, Skien avdeling ligger i Skien kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 82 plasser for menn.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengselet?
Man kan reise til Telemark fengsel, Skien avdeling med bil, med tog til Skien/Porsgrunn og med buss o/Klyve. Fra E-18 tar man inn på Riksvei 36 i ca tre kilometer, kjører videre inn på Riksvei 356 i tre nye kilometer og deretter til høyre inn på Riksvei 354. Etter ca halvannen kilometer må du ta av til høyre og inn på Klyvevegen. Ta deretter til venstre inn på Bjørntvedtvegen (ca to kilometer), til venstre inn på Trommedalsvegen og så til slutt til høyre inn i Rødmyrlia.

Hva MÅ den innsatte ha med seg?
For å kunne sjekke at vi mottar rett person, er det viktig at den innsatte bringer med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon. Vi anbefaler at den innsatte tar med seg litt penger slik at han eller hun kan foreta nødvendige innkjøp ved ankomst.

Hva KAN den innsatte ha med seg?
Den innsatte kan ha med seg klær, barbermaskin/høvel, tannbørste og fire bruks- og prydgjenstander. Av sikkerhetsmessige årsaker kan man ikke ha med andre toalettsaker, sminke, tobakk og andre nærings- og nytelsesmidler.

Hva får den innsatte utlevert?
Den innsatte kan velge om han eller hun vil benytte sitt private tøy under oppholdet eller om låne klær av fengselet. I tillegg vil den innsatte ved ankomst få utlevert en startpakke inneholdende såpe, tannbørste, tannkrem, kam, sjampo, barbersaker, sanitetsbind og deodorant.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Innsattes personalia registreres ved mottakelsen. Alle medbrakte effekter blir også registrert og fordelt til effektlager, eller til rommet i forhold til gjeldende oversikt over effekter som er tillatt på avdelingene. I tillegg vil innsatte bli kroppsvisitert. Innsatte vil bli anmodet om å fylle ut et skjema med opplysninger om eventuell rusmiddelbruk før innsettelsen. For å unngå vanskeligheter dersom en senere urinprøve skulle slå ut positivt på rusmidler innsatte har benyttet før innsettelsen, er det viktig at hun eller han bekrefter opplysningene med urinprøve slik at vi har en rusmiddelstatus å forholde oss til. Det er imidlertid frivillig.

Innsatte vil deretter bli plassert i avdeling A, som er en avdeling med begrenset fellesskap med de medinnsatte. Under oppholdet i denne avdelingen vil det bli gjort en enkel kartlegging med henblikk på å finne riktig avdeling i forhold til innsattes ønsker. Under den tiden innsatte befinner seg på avdeling A, vil han eller hun bli innkalt til en innkomstsamtale med helseavdelingen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Innsatte kan handler nærings- og nytelsesmidler (mat, drikke og tobakk) gjennom fengslets kiosk en gang pr uke etter et fastsatt beløp

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Det er anledning til å ringe i inntil tjue minutter i uken.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Fengselet har en relativ stor skoleavdeling, med et bredt tilbud. Dette omfatter:

 • Klasser for grunnopplæring/tilrettelagt opplæring
 • Klasser for yrkesfag og allmennfag
 • Tilbud om tømreropplæring (i samarbeid med arbeidsdriften)
 • Fagopplæring innenfor hotell- og næringsmiddelfag
 • Trearbeidsfag og mekaniske fag

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?:
De innsatte får tilbud om arbeid på kjøkken, mekanisk verksted og trevareverksted. De kan også arbeide innen bygg og anlegg, samt med renhold

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Telemark fengsel har fritidsleder som aktiviserer de innsatte. Vi har egen gymsal med ulike treningsmuligheter som for eksempel cardioøvelser og ulike ballspill. Videre har vi eget aktivitetsrom for musikk/bandøvelser. Vi har prest med ansvar for kirkelige tjenester.

Annet som er spesielt for fengslet
Telemark fengsel kan tilby følgende program:

 • NSAP (rusprogram i fengsel)
 • Foreldreveiledning
 • Sinnemestring

Rusmestringsenhet
Telemark fengsel, Skien avdeling har egen rusmestringsenhet (RME) for innsatte med et erkjent rusproblem og et ønske om livsendring. Avdelingen har 6 plasser og samarbeider tett med Spesialisthelsetjenesten ved Sykehuset Telemark. 
Rusmestringsenheten ønsker å bidra til å redusere risikoen for tilbakefall til rus og kriminalitet, gjennom høyt fokus på tilbakeføringsarbeid. Dette gjøres ut ifra den enkeltes ressurser og behov.  Anslagvis vil overføring til rusmestringsenheten ære aktuelt de siste 3-12 mnd før antatt overføring til fengsel med lavere sikkerhet/ behandling i institusjon, elektronisk kontroll (fotlenke) eller løslatelse. 

Innhold på rusmestringsenheten 

 • Rus og livsmestringsprogram «Er-Vil-Kan»
 • Aktivitetssamlinger (trening, turer, felles lunsj)
 • Nettverksarbeid
 • Ansvarsgruppemøter
 • Progresjonsmøter
 • Oppfølging av pasientrettigheter

Rusmestringsenheten bruker fellesskapet som metode og ser på dette som en treningsarena, der den innsatte:

 • blir bedre kjent med seg selv
 • skaper struktur
 • lærer å ta ansvar for seg selv
 • opplever motstand og mestring
 • blir sett på godt og vondt 

Last ned søknadsskjema til rusmestringsenheten

Informasjon til besøkende

Hva er prosesyrene for å besøke en innsatt?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Du kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Utenlandske statsborgere som søker om å komme på besøk, må i tillegg til søknadsskjema, også sende inn vandelsattest fra hjemlandet før søknad kan behandles.

Dersom fengselet innvilger besøk, vil den besøkende få tilsendt en skriftlig besøkstillatelse. Denne underskrives av den besøkende og medbringes til besøket. Besøkstillatelsen og gyldig legitimasjon skal uoppfordret forevises ved hvert besøk.

Alle innsatte gis normalt mulighet til å motta ett ukentlig besøk av en times varighet. Av kontroll- og sikkerhetshensyn, såvel som av hensyn til oppsatt soningsplan og soningskvalitet for den enkelte innsatte, er fengselet nødt til knytte enkelte restriksjoner til hvilke - og hvor mange - personer den innsatte kan motta besøk av.

Innsatte kan motta besøk fra inntil tre personer, uavhengig hvorvidt disse er nærmeste familie eller venner. Innsatte kan motta besøk av to personer ved besøk gjennomført ved bruk av glassvegg. Ved besøk av innsattes egne barn kan innsatte motta inntil seks personer, hvorav antallet voksne begrenses til tre. Besøk av barnebarn vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra hva som er barnets beste. Andre barn under 15 år skal som hovedregel ikke medbringes til besøk i anstalten. 

Aldersgrense for besøkende er 18 år. Personer i aldersgruppen 15-18 år kan komme på besøk til innsatte under forutsetning at disse er i følge med sine foresatte eller at foresatte har gitt skriftlig samtykke med kopi av gyldig legitimasjon. Brudd på disse retningslinjene vil kunne medføre at besøkstillatelsen blir trukket tilbake.

Besøksbestilling
Besøksbestilling skal foretas minst en dag før besøket skal finne sted, og skal gjøres på telefon: 33 20 76 00  mandag - fredag mellom kl. 08.00 og kl. 14.30.

Besøkstider
Onsdag
Gruppe 1 Fra kl. 1215/1245 til kl. 1315/1345
Gruppe 2 Fra kl. 1400//1430 til kl. 1500/1530
Gruppe 3 Fra kl. 1550/1620 til kl. 1650/1720
Gruppe 4 Fra kl. 1840/1900 til kl. 1940/2000

Lørdag
Gruppe 1 Fra kl. 1015/1045 til kl. 1115/1145
Gruppe 2 Fra kl. 1200/1230 til kl. 1300/1330            
Gruppe 3 Fra kl. 1410/1440 til kl. 1510/1540
Gruppe 4 Fra kl. 1600/1630 til kl. 1700/1745

Hva kan den besøkende ta med seg?
Den besøkende kan medbringe ett magasin, samt ett eksemplar av dagens avis. Disse skal overleveres vakthavende tjenestemann før besøket tar til. 

Før inngang i besøksavdelingen må de besøkende passere gjennom en metalldetektorportal. Det henstilles til de besøkende at de ikke bærer på seg gjenstander eller klær som vanskeliggjør kontroll.

Yttertøyet henges i garderoben. Vesker og andre gjenstander som det ikke er nødvendig å ha med seg inn i besøksrommet, skal den besøkende låse inn i et av skapene. Nøkkelen oppbevares av den besøkende til besøket er avsluttet. Det er ikke tillatt å ta med seg mobiltelefon inn i besøksrommet. Det henstilles til å legge mobil igjen i bilen.

 • Besøkende som møter beruset eller på annen måte påvirket tilstand vil bli nektet adgang til fengselet.
 • Er den besøkende avhengig av å medbringe livsviktige medikamenter inn under besøket, MÅ dette dokumenteres med en egen legeerklæring. Besøkende skal uoppfordret fremvise både medisiner og legeerklæring.
 • Private gjennstander kan ikke tas med uten at dette er forhåndsgodkjent etter søknad fra innsatte.
 • Den besøkende kan ikke motta brev eller andre effekter fra den innsatte under besøket. Ønsker innsatte å levere brev eller effekter ut av fengselet ved besøk, skal besøkende få dette utlevert av tjenestemann.
 • Det er ikke tillatt å medbringe noen form for mat eller drikkevarer til fengselet. Det vil derimot bli gitt anledning til kjøp av kald drikke i anstalten som kan tas med inn i besøksrommet. 
 • Vi gjør oppmerksom på at det er røykeforbud på besøksrommene. 
 • Kriminalomsorgen kan på fengselsområdet undersøke personer og gjenstander ved bruk av teknisk utstyr eller hund for å forhindre at det tas med gjenstander som ikke er tillatt. 
 • Ved positivt utslag eller når personen ikke medvirker til undersøkelsen kan fengselet avvise personen. 
 • Personen kan av samme grunner holdes tilbake i fengselet i påvente av politiet. 
 • Grovere overtramp, herunder forsøk på innsmugling av rusmidler, eller gjenstander som kan benyttes som våpen eller i rømningsøyemed, vil i tillegg være forbundet med straffansvar.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Skien fengsel har et tilrettelagt familierom for besøk med barn.