Innsatte kan overføres fra fengsel med høyt eller lavere sikkerhetsnivå til overgangsbolig når en del av straffen er gjennomført. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen. Overføringen må være hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. Auklend overgangsbolig ligger i Stavanger kommune og har ordinær kapasitet på 13 plasser - menn og kvinner.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til overgangsboligen?
Overgangsboligen ligger sentralt i Stavanger og kan lett nås med buss. Egen bil kan også brukes. Det er gode parkeringsforhold på overgangsboligens område.

Hva må den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg egne klær, toalettartikler (inklusiv toalettpapir) og mat. Han eller hun må ha nok penger til å kunne kjøpe nødvendig ting til eget livsopphold i 14 dager.

Hva kan den domfelte ha med seg?
Domfelte kan ta med seg TV, stereoanlegg og mobiltelefon. Eventuell PC må det søkes om.

Har tilsatte i kriminalomsorgen taushetsplikt?
Enhver som gjør tjeneste i kriminalomsorgen er underlagt reglene om taushetsplikt som følger av forvaltningsloven. Vedkommende er også underlagt taushetsplikt i forhold til det han eller hun i forbindelse med tjenesten får vite om sikkerhetsmessige forhold i kriminalomsorgen.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan den innsatte få utlevert?
Innsatte på Auklend overgangsbolig får utdelt håndklær, dyne, pute, sengetøy, askebeger og vekkerklokke. Privat sengetøy er ikke tillatt.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i overgangsboligen?
Innsatte kan ikke kjøpe noe på Auklend overgangsbolig, men har mulighet for å handle i vanlig butikk i permisjoner. Overgangsboligen er basert på at den enkelte selv sørger for det han/hun trenger av mat, klær osv. Dersom innsatte har egne midler under oppholdet, som for eksempel lønn, skal dette blant annet brukes til eget livsopphold og husleie til Auklend.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte kan bruke Auklends telefon til nødvendige samtaler som angår soningen, og da i påhør av tilsatte og uten at det koster noe for innsatte. I tillegg har alle anledning til å ha sin egen mobiltelefon som de kan bruke på sitt rom.

Hva skjer de første dagene i overgangsboligen?
Vi har en egen rutine for nyinnsatte, som går ut på å gjøre innsatte kjent med husregler og regler som omhandler soning i overgangsbolig. Innsatte skal også bli kjent på huset, bli innført i husplikter og bli kjent med reiserute og transportmiddel til/fra jobb/skole. Vanligvis begynner nye innsatte i arbeid/skole allerede kort tid etter innflytting, så "opplæringsarbeidet" i overgangsboligen foregår på ettermiddags-/kveldstid.

Hvilke programtilbud har man ved overgangsboligen?
Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Auklend overgangsbolig kan tilby programmet En-til-en. Det er et individuelt program som gjennomføres av én deltaker om gangen sammen med instruktør. Det tar utgangspunkt i den innsattes kriminalitet.

Hvilket skoletilbud gis til innsatte i overgangsboligen?
Det er et vilkår for soning i overgangsbolig at innsatte har et arbeids- eller skoletilbud på dagtid utenfor overgangsboligen. Det beyr at en innsatt som har behov for skolegang i utslusingsfasen fra fengsel, kan bo i overgangsbolig og delta i vanlig undervisning i ordinære utdanningsinstitusjoner på alle nivå - fra grunnskole til og med universitetsnivå.

Hvilket tilbud har man ved arbeidsdriften i overgangsboligen?
Det er ikke annet arbeidstilbud i overgangsbolig enn å delta i vanlig vedlikehold sammen med vaktmester. Dette arbeidstilbudet gis bare unntaksvis i korte perioder mens innsatte venter på annet arbeid. Hovedregelen er at innsatte skal ha et tilbud utenfor overgangsboligen.

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i overgangsboligen?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles  mulig å søke besøksklarering på papir, det tar imidlertid lengre tid enn å levere elektronisk.

Det sendes skriftlig svar. For barn under 18 år må det legges ved skriftlig tillatelse fra verge/foresatt. Når besøkende er godkjent, kan besøk bestilles. Ta med legitimasjon og besøkstillatelse til besøket. Det er begrensninger på hvor mange som kan være på besøk om gangen og det er kun ett besøk pr dag. Besøk avtales med den innsatte. Besøkende må melde seg for personalet når en kommer og når en går. Innsatte kan få besøk på eget rom eller besøksrom. Ønsker man besøksrommet bør det reserveres via innsatte, som gir beskjed til personal.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Hverdager (unntatt mandag) mellom klokken 17 og 21.30. Hvert besøk er begrenset til 2 timer på hverdager. Lørdager, søndager og helligdager er besøkstiden mellom klokken 13.00 og 21.30. 

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ta med inn det samme som innsatte har lov å ha med inn. Det er stort sett alt som er innenfor norsk lov unntatt noen form for alkohol, kniver eller andre våpen, kosttilskudd etc. Personalet kan undersøke hva besøkende har med for å hindre at noe som ikke er tillatt, tas inn. Mat kan medbringes.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Auklend har et besøksrom som er tilrettelagt for barn. Det inneholder leker, bøker og spill. Det er også mulig å ha besøk på uteområdet onsdager i tiden 17.00-19.00. Området er da stengt for andre innsatte. På uteområdet er det benker, uteleker og grill tilgjengelig.