Berg er en av tre avdeling som ligger inn under Søndre Vestfold fengsel. Avdelingen har et lavere sikkerhetsnivå (”åpent fengsel”) i Kriminalomsorgen region sør. Avdelingen har et allsidig utdannings og arbeidstilbud for inntil 48 innsatte. 4 av plassene er for innsatte med forvaringsdom. Tverrfaglig samarbeid mellom ulike yrkesgrupper og våre samarbeidspartnere er godt fundamentert i vår virksomhet. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet? 
Berg avdeling ligger ved riksveg 19 ca. 4 km nord for Tønsberg. Det er buss forbindelse både fra Tønsberg og Horten.

Hva MÅ den domfelte ha med seg.
Blir du overført til Berg avd. fra et annet fengsel så tar du med deg de effektene du har der. Møter du direkte til soning av dom så må du ha med deg gyldig identifikasjonspapirer/dokumenter (pass eller fører kort). Du må ha med klær/privattøy (jfr. hvilken årstid det er) og toalettsaker.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Ta kontakt med en førstebetjent i vakta. Der vil du få en god orientering.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
En ”startkasse” med sengetøy, dyne, pute, gardiner, håndkle, såpe, vekkeklokke. Avdelingen tillater ikke bruk av privat sengetøy, dyne og pute.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Du vil bli registrert (faktaopplysninger). Nødvendig informasjon om ulike forhold ved avdelingen vil bli gitt (muligheter og begrensninger). Du blir anvist hvor du skal bo og du får en omvisning i avdelingen. Det er laget en egen informasjonsbrosjyre (finnes digitalt og i papirform). Avdelingen har ulike tilbud, og det som er bestemt i forbindelse med en overføring eller fremmøte for soning vil bestemme de neste dagers fremdrift.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Søndre Vestfold fengsel er et kontantfritt fengsel.
Vi har en liten stedlig kiosk/butikk, hvor enkelte dagligvarer kan kjøpes, snus, røyk, sjokolade og lignende. I tillegg reiser vi ut til en lokal butikk og handler en gang pr uke. 

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Hver innsatt blir tildelt sin telefonkonto (Wind). Denne fylles på med beløp etter eget ønske.
Mulighet for påfyll en gang pr uke. 
I tillegg er det begrenset tilgjengelighet for samtaler via iPad.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Ta kontakt med en førstebetjent i vakta, da vil du få en god informasjon.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen på Berg avdeling er opptatt av å gi alle rettighetselever, og andre motiverte elever og studenter, et godt skoletilbud. Skolens ansatte kartlegger, realkompetanse, vurderer og tilrettelegger for individuelle opplæringsløp. Deres jobb er å hjelpe med å kartlegge realistiske planer for utdanning og yrke innenfor de rammene som de har i avdelingen eller ved skoler og andre utdanningsinstitusjoner utenfor fengslet.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
* Bilverksted m/oppretter og bilpleieavdeling

* Institusjonskjøkken 

* Landbruk (helårsdrift)

* Vedlikehold (bygg)

* Depot- og renholdsavdeling.


Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fritidsavdeling:
Berg har et variert fritidstilbud. Fengselet har egen fritidsleder i hel stilling som sammen med fengselsbetjentene og andre ansatte planlegger og tilrettelegger de ulike aktivitetstilbudene. Fritidsaktivitetene foregår på ettermiddag/ kveld og enkelte ganger i helgene.

Bibliotek
Avdelingen har eget bibliotek som betjenes (to ganger i uka) av bibliotekar fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek. Her der det foruten utlån av bøker, utlån av DVD-filmer og CD-er, Ukeblader og en PC (”ifi”) med begrenset mulighet til diverse bruk opp mot internett. Biblioteket har tilgang på hele Tønsberg og Nøtterøys bibliotekdatabase ved bestilling.   
                                                         

Annet som er spesielt ved avdelingen
Metode og innhold.
Institusjonen har en heltids ansatt rådgiver med sosialfaglig utdannelse. Rådgiver har det faglige ansvaret for sosialtjenesten og veileder kontaktbetjenten i arbeidet med innsatte. Det gis bistand og rådgivning innen hele sosialfeltet.
NAV har en medarbeider knyttet til institusjonen en dag pr. uke.
Tønsberg kommune har ansvaret for fengselshelsetjenesten. To stedlige sykepleier og 
egen tilsynslege i inntil 4 timer pr. uke. Helseavdelingen har eget kontor på Berg avdeling. Tannhelsetjenesten ivaretas av Fylkestannhelsetjenesten og innsatte tas imot etter behov.

 

 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Er du tidligere godkjent for å besøke innsatte i et annet fengsel vil du normalt bli godkjent for å besøke innsatte ved SVF Berg avdeling (unntak kan forekomme). Har du ikke besøkt innsatte tidligere kan du søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Besøksskjemaet sendes i signert stand til SVF Berg avdeling på mail: 8341.Besoksklarering.Berg@kriminalomsorg.no.  

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: 8341.Besoksklarering.Berg@kriminalomsorg.no.

Blir den som søker godkjent vil innsatte få skriftlig beskjed om dette, eller svar via selvbetjeningsportalen. Blir den som søker ikke godkjent vil vedkommende bli tilskrevet med informasjon om hvordan en eventuell klage skal fremsettes. Innsatte blir underrettet om et avslag.

Hva er besøkstidene i fengslet? 
Ordinær besøkstid er lørdag og søndag i tiden mellom klokken 11.30 til 17.00. Unntaksvis kan avdelingen tilrettelegge for besøk andre dager i uka.

Besøk med barn mellom 0-16 år gjennomføres i besøkshuset på hverdager mandag, onsdag og torsdag i tiden 16.00-19.00, ett besøk pr. barn pr. uke. På helge- og høytidsdager gjelder tidsrommene 11.00-14.30 og 15.00-18.30. Det kan legges til rette for andre tider med hensyn til barnets beste.

Hva må den besøkende ha med seg?
Besøkende må ha med seg gyldig identitetsdokument (pass eller førerkort). Ved tvil om identitet på besøkende, blir besøket avvist. Hvordan bestille besøk

Besøk bestilles på telefon. I tillegg til fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i SVF fengsel og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Mat og drikke (ikke alkohol eller alkoholfrie drikker), tobakk/snus i mindre mengder. Mengden er begrenset til det som går i 2 normale bæreposer. I tillegg kan besøkende ha med klær og sko, bøker, aviser, annet fritidsutstyr litt avhengig av årstiden, små elektroniske artikler i henhold til reglementet (radio, mp3-spiller). Mat/drikke og effekter som åpenbart ikke vil bli godkjent må tas med ut etter besøk. Hvis dette blir stående igjen vil avdelingen ikke kunne påta seg ansvar for oppbevaring. 

Er du i tvil om hva du kan ha med av mat/ drikke eller andre effekter til innsatte så ta på forhånd kontakt med vakta for mer informasjon. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Avdelingen har en begrenset mengde med leker og bøker til utlån som er tilpasset mindreårige barn. Berg avdeling har et stort område og litt avhengig av årstiden vil det være mulighet for besøkende og innsatte å benytte det. Det vil også være muligheter får å ta seg en tur ned til landbruket for å besøke dyrene.