Sinnemestring "Brøset-modellen"

Sinnemestring er et tilbud til menn og kvinner med volds- og aggresjonsproblemer. Rekruttering til programmet skjer i samarbeid med kontaktbetjent og ut fra framtidsplanen. Planen skal avdekke behov.

 

Innhold og metode

Brøsetmodellen benytter seg av kognitiv terapi som er en anerkjent behandlingsform i forhold til å kunne regulere følelsesmessige belastninger som angst, depresjon og sinne. I programmet jobber man inn mot hver enkelt deltakers sårbarhet, identifisering av negative leveregler samt tilføre inngående kunnskap om leveregler. Rekruttering til programmet skjer i samarbeid med kontaktbetjent og ut fra framtidsplanen.

Form og gjennomføring

Terapien består først av individuelle timer, som både er en kartlegging av problemet, og en innføring i behandlingsmodellen for deg som ønsker å delta. .Deretter gis det 30 timer i gruppeterapi, med læring av mestringsstrategier og kognitiv terapi.

Oppfølging av traumatiske opplevelser ivaretas ved individuelle samtaler, for eksempel med programinstruktør og/eller psykolog.

Programledelse

Kriminalomsosrgen har utarbeidet en egen manual i sinnemestring utfra Brøsetmodellen, denne ble akkreditert for fengsel og friomsorg i 2009. Helsedirektoratet gir gratis utdanning av instruktører til programmet.