Sandeid fengsel ligger i Vindafjord kommune, ca. 1 times kjøretur fra Haugesund i retning Sauda. Fengselet er kategorisert som et åpent fengsel med lav sikkerhet, og har en kapasitet på 88 innsatte. Sandeid fengsel har et variert tilbud hva gjelder aktiviteter/arbeid på dagtid enten dette dreier seg om opplæring/skole eller praktisk arbeid.

Innsatte blir innlosjert på tomannsrom fordelt på tre boenheter. Alle rom har egen TV med et bredt utvalg av kanaler. Felles dusjrom og toalettrom på hver boenhet.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fra Stavanger tar man hurtigbåten til Ropeid (mandag – torsdag) eller til Sandeid (fredager). Videre tar man buss enten fra Ropeid eller fra Sandeid. Bussen korresponderer med hurtigbåten på stort sett de fleste avgangene. For en mer oppdatert ruteopplysning bes en sjekke Kolumbus sine nettsider ( kolumbus.no) evt. ta kontakt med rutetelefonen 177. Fra Haugesund følger man buss (rutenr. 60) til Ølen. Der bytter man buss videre til Sandeid. En vil også her henvise til Kolumbus sine nettsider (koulumbus.no) eller rutetelefon 177.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg gyldig legitimasjon (digitalt førerkort er ikke gyldig legitimasjon).

Hva KAN den domfelte ha med seg?

  • Nødvendige hygieneartikler
  • Fritidsklær 
  • Penger  
  • Tobakksvarer (1 kartong à 200 sigaretter eller 5 pk. rulletobakk eller 5 bokser løssnus/10 bokser porsjonssnus).

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved ankomst vil den innsatte få utlevert nødvendig arbeidstøy, sengetøy og håndkle. Grunnet begrenset skapplass, vil det ved ankomst settes en maksgrense for hva innsatte får med seg på rom av fritidsklær.

Innsatte blir godtgjort med dagpenger under soning og regler om dette er gitt i straffegjennomføringsloven § 19, forskriften § 3-13, herunder prinsippene for utbetaling. Dagpenger utbetales en gang i uken, og sammen med disse kan private midler benyttes. Maksimalt utbetales det kroner 600.- pr. uke. Utover dette kan det benyttes inntil kroner 400.- pr. uke på telefonering. Eventuelt restbeløp blir satt inn på innsattes privatpengekonto i fengselet. Penger på denne konto kan benyttes under soningen regulert av lokale retningslinjer. Maksimalt beløp som fengslet oppbevarer for den enkelte innsatte er satt til kroner 5 000.-. Overskytende beløp skal overføres den enkeltes private konto i bank. 

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst vil det bli foretatt en innkomstsamtale, hvor innsatte blir registrert og en får en oversikt over eiendeler innsatte har med seg inn til soning. Videre vil alle innsatte bli arbeidsplassert/aktivitetsplassert etter en samtale med arbeidsdriften.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Ordinære kioskvarer (åpningstider hver mandag og onsdag mellom kl. 1600 – 1800)

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte har tilgang til telefon hver dag mellom kl. 0630 – 2245. Hver boenhet har disponible trådløse telefoner som innsatte benytter.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Ølen videregående skole har ansvar for utdanningen i Sandeid fengsel, og skolen har som mål å gi et fleksibelt og tilpasset tilbud. Alle innsatte får tilbud om karriereveiledning, og det lages individuelle utdanningsplaner for hver enkelt elev. Kjernetilbud er grunnskole, videregående skole og norskopplæring for fremmedspråklige.

I tillegg bidrar skolen med tilrettelegging for universitets- og høyskoleutdanning og annen relevant utdanning. Sandeid fengsel er godkjent lærebedrift i flere fag, og praktisk del av yrkesfaglig utdanning blir gjennomført i samarbeid med verksdriften. Skolen arrangerer enkelte yrkesfaglige kurs, og har fast tilbud om teoriopplæring til førerkort. 

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften ved Sandeid fengsel tilbyr blant annet arbeid på trevareverksted, bilpleie, mekanisk, kjøkken, renhold, vaskeri.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Sandeid fengsel har et eget treningsrom for innsatte som kan brukes utenfor arbeidstiden. Videre er det en egen ballbinge og volleyballbane i fengselet. Utover dette finnes det et velferdsbygg med biljardbord, bordtennisbord og egen bibliotekavdeling.

Informasjon til besøkende

Generelt om besøk.
Innsatte kan ha besøk i form av fysisk besøk eller videobesøk. Alle besøk må bestilles i forveien. Alle ordinære besøk varer en time. 

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte i Sandeid fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til Sandeid fengsel kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det mulig å søke om besøksklarering på papir, det vil ta lenger tid enn å levere elektronisk. Søknad om besøkstillatelse må sendes inn ferdig utfylt til oppgitt adresse på søknadsskjemaet.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak ta kontakt på telefon 52 76 72 10.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen.

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk i Sandeid fengsel og du må fremvise godkjent legitimasjon ved oppstart av hvert videobesøk.

Besøk og videobesøk kan bestilles etter kl.16.00 på telefon 52 76 72 10.

Hva er besøkstidene i fengselet?
Besøkstidene er mellom kl. 13.30 - 17.30 hver lørdag og søndag evt. bevegelige helligdager.

Sandeid fengsel tilbyr også videobesøk. Dette er tilgjengelig på hverdager kl. 16.30 - 1730 og 20.00 - 21.00. Må også her foreligge besøksklarering før gjennomføring av besøk.

Det anbefales å møte 15 min før besøket starter for å få benyttet hele besøkstimen. 

Besøk fra advokater, andre samarbeidspartnere og tidspunkt til rettsmøter og andre videokonferanser bestilles via telefon 52 76 72 10 eller epost sandeid.fengsel@kriminalomsor.no 

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde i tillegg til besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. 

Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og bagasjeskanner.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg enkel mat, snacks og drikke (alkoholfrie drikkevarer). Dette skal kun nytes på besøksrommet. Det er ikke anledning for innsatte å bringe dette med seg videre i fengselet etter avsluttet besøk. Videre kan besøkende bringe med seg lesestoff til innsatte. Dette blir kontrollert av fengslet før innsatte får det med seg ned i leiren.

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte kan kjøpe telefonkort for utgående samtaler.

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko eller magasiner. Gaver kan medbringes fengselet eller sendes til innsatte via post. Alt som sendes inn til innsatte kan bli undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Sandeid fengsel har 2 besøksrom. Når det gjelder besøk av barn/små barn, har Sandeid fengsel en egen kasse/eske med leketøy.

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Det er kun innsattes egne barn som kan komme på besøk. Ved noen tilfeller tillater vi andre barn (under 16 år), der hvor familieforholdene tilsier det. Dette avgjøres per enkelttilfelle av fengselet.

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Innsattes nevøer, nieser, fettere og kusiner mellom 16-18 år kan komme på besøk, men da i følge med foresatt ved første besøk. Foresatt som følger må ha besøkstillatelse, og vi krever også samtykke fra begge foresatte før besøk tillates.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.

Fengselet egne barneansvarlige kan kontaktes på telefon eller via e-post: sandeid.fengsel@kriminalomsorg.no.