Ringerike fengsel ligger på Tyristrand i Ringerike kommune og har ordinær kapasitet på 160 plasser. Som midlertidig tiltak har fengselet også noen celler dublert. Alle innsatte er menn. Fengselet er en enhet med høyt sikkerhetsnivå som har varetekts- og langtidsinnsatte som primær målgruppe. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengslet?
Fengslet ligger ca. 1 km syd for Tyristrand sentrum. Avkjørsel til fengslet er tydelig merket fra RV 35. Nettbuss har ruter fra Hønefoss og fra Drammen/Hokksund. Nærmeste bussholdeplass heter Trollborgen.

Hva MÅ den innsatte ha med seg?
For å sjekke at vi mottar rett person, er det viktig at den innsatte bringer med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon.

Ringerike fengsel er et kontantfritt fengsel, og du kan derfor ikke ha med kontanter når du møter til soning. Løslatelse, permisjoner eller fremstilling skal kunne gjennomføres uten bruk av kontanter, og du bes derfor ha med deg med gyldig bankkort (ikke kredittkort) til dette bruk. 

Hva KAN den innsatte ha med seg?
Begrenset antall klesplagg, lesestoff, bilder uten glassramme, barbermaskin, discman (uten USB-lading), originale cd/dvd-plater.

Hva kan den innsatte IKKE ha med seg?
Toalettartikler, alle typer sprayflasker, ulovlig pornografi eller pornofilmer, elektronisk utstyr som PC, DVD-spiller, spillkonsoller og lignende, smykker med verdi over kr 5000,-, klokke, nærings/nytelsesmidler samt tobakk, sigaretter, snus, o.l. Denne listen er ikke uttømmende

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den innsatte kan velge om han vil benytte sitt private tøy under oppholdet, eller om han vil låne klær av fengselet. I tillegg vil den innsatte ved ankomst få utlevert en startpakke inneholdende såpe, tannbørste, tannkrem, kam, sjampo og deodorant.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den innsatte blir tatt i mot i mottagelsen for samtale og registrering av personalia. Personlige gjenstander blir registrert og fordelt til effektlager, eller til innsattes rom i forhold til gjeldende oversikt over hva som er tillatt på rommet. Innsatte vil bli kontrollert i sikkerhetsscanner og fotografert. 

Den første tiden etter ankomst har innsatte opphold ved avdeling A. Dette er en innkomst og eneromsavdeling med begrenset fellesskap med medinnsatte. I løpet av tiden her vil det bli gjennomført en enkel kartlegging med henblikk på å vurdere behov og tiltak for å finne riktig fellesskapsavdeling. Videre blir det gjennomført innkomstsamtale med en fengselsbetjent hvor det blir gitt informasjon om avdelingen, rutinene og om fengslet generelt. Samtale med helsepersonell samt prest er også en del av oppfølgingen de første dagene.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Fengselet har etablert et butikktilbud hvor innsatte kan kjøpe dagligvarer og et begrenset utvalg av klær og lignende. Det er fastsatt maksimalt handlebeløp per uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har anledning til å ringe i inntil tjue minutter pr uke, forutsatt at telefonsamtalen føres på et språk tjenestemenn behersker, i hovedsak norsk eller engelsk. Utenlandske innsatte som snakker på et språk som må tolkes, kan telefonere til sine nærmeste pårørende en gang per måned, begrenset til 20 minutter. All telefonering er under forutsetning at samtalen anses sikkerhetsmessig ubetenkelig.

Hvilket skoletilbud gis de innsatte ved fengslet?
Skolen ved Ringerike fengsel er en filial av Hønefoss videregående skole. Skolen tilbyr i hovedsak videregående opplæring og grunnskoleopplæring. Det legges også til rette for høgskolestudier og universitetsstudier for innsatte som ønsker det. Innsatte har de samme rettighetene til skole selv om de sitter i fengsel, og skolen tar inn elever hele året. Dokumentasjon på gjennomført og fullført opplæring blir utstedt fra Hønefoss videregående skole.

Alle innsatte som ønsker å fullføre eller starte på en utdannelse, anbefales å søke seg inn på skolen. Innsatte som ikke har fullført grunnskole eller videregående skole har prioritet.

Hønefoss videregående skole tilpasser utdanningstilbudet til fengselets målgrupper. Det undervises i følgende utdanningsprogram:

 • Service og samferdsel
 • Restaurant- og matfag
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Design og håndverk
 • Studiespesialiserende / generell studiekompetanse
 • Norsk og engelsk for fremmedspråklige
 • Musikk i fengsel og frihet

Det er også mulig å gjennomføre VG3 opplæring i bedrift i Ringerike fengsel innenfor noen yrkesfag. For innsatte med lang praksis, kan også skolen være behjelpelig med å gjennomføre realkompetansevurderinger for å evt. korte ned og tilpasse skoleløpet til hver enkelt.

Se også Hønefoss videregående skoles hjemmeside: www.honefoss.vgs.no.

Hvilke tilbud får de innsatte ved arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidstilbudene foruten skoletilbudene er først og fremst knyttet til trevareverkstedet (avdeling B), mekanisk verksted (avdeling C).

 • Trevare: Trevareverkstedet ved Ringerike fengsel sysselsetter innsatte ved avdeling B. Vi er godkjent som opplæringsbedrift for inntak av lærlinger. Innsatte gis opplæring i bruk av maskiner og utstyr, og forestår produksjonen fra begynnelse til ferdig produkt. Det forsøkes å gi innsatte progresjon i læringen ved at de stadig settes til mer krevende oppgaver. Vi prøver også å benytte individuell tilpasning av arbeidet til hver enkelt innsatts evner og kapasitet. Verkstedet produserer i hovedsak produkter til eget salg via vår butikk eller pr. bestilling til privatpersoner. Produktene er i all hovedsak furumøbler som kjøkkeninnredninger, spisebord, stoler, skap og andre mindre gjenstander.
 • Mekanisk: Mekanisk verksted sysselsetter innsatte fra avdeling C. Hovedtyngden av produksjonen er underleveranser i store serier til industrien, for eksempel understell til bord, og montering av halvfabrikata til ferdige produkter, for eksempel redskaper til hagebruk. Det produseres også en del produkter for salg i fengselsutsalget, så som verktøyskap, smijernsprodukter o.l. Det forgår også en del monteringsarbeid på dette verkstedet av tilkjørte komponenter fra større kunder.
 • Kjøkkenet: Kjøkkenet ved Ringerike fengsel skal betjene innsatte og tilsatte med kantinedrift. Kjøkkenet er også godkjent til å ta imot elever til fagopplæring som kokk i storhusholdning. Dette gjelder både innsatte og elever fra skoleverket for øvrig. Kjøkkenet er et ettertraktet arbeidssted for de innsatte. Det blir betraktet som en tillitsjobb å arbeide på kjøkkenet, og de innsatte blir nøye vurdert for å bli godkjent til denne jobben.
 • Vaskeriet/renhold: Fengselet har eget internt vaskeri, som tar seg av vask av alt tøy i fengselet, som sengetøy, håndklær, joggedresser, arbeidstøy og undertøy. De innsatte får alt de trenger av effekter i fengselet når de kommer inn til soning. Innsatte fra alle avdelinger arbeider til daglig med generelt renhold over hele fengselet.
 • Utegjengen: Dette er en arbeidsplass for tillitsinnsatte. Det betyr at innsatte gjennom god oppførsel og bra arbeidsinnsats på andre arbeidsplasser her i fengselet kan søke på jobb i utegjengen. Utegjengen er som navnet sier, en arbeidsgjeng som under tilsyn arbeider med utendørs vedlikehold. Dette arbeidet omfatter: skogrydding, gressklipping, luking, maling, beising, tømring, utvendig vindusvask, søppelbehandling og vanlig vintervedlikehold.
 • Butikk: På lik linje med øvrige tillitsjobber gis innsatte anledning til å arbeide i fengselets butikk.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Det er egen fritidsavdeling på Ringerike fengsel. Fritidslederne planlegger, tilrettelegger og leder ulike aktiviteter sammen med de innsatte. Tilbudet som gis innbefatter alt fra idrettsarrangementer, spill, hobbyaktiviteter og kulturarrangementer slik som konserter mm.

Hvilket programtilbud har man ved fengslet?
Programmer er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt.

Ringerike fengsel har programtilbud rettet mot vold, rus og nettverksbygging.

Andre tilbud til de innsatte:
Ringerike fengsel har tilknyttet seg ulike forvaltningssamarbeidspartnere, så som helsetjeneste, bibliotek, tros- og livssynstjenester og Nav.

Ringerike kommune har ansvaret for primærhelsetjenestetilbudet til innsatte. Det er en egen helseavdeling i fengselet, som er åpen hverdager på dagtid.

Fengselsbiblioteker er underlagt Ringerike kommunale bibliotek, og har tilbud til innsatte ca. en dag per uke.

Det er tilsatt en prest som har ansvaret for tros- og livssynstjenester. Presten gjennomfører gudstjenester, har samtaler og er bindeleddet til andre tros- og livssynsretninger.

Nav er representert med egen fengselskonsulent.

Informasjon til besøkende

Generelt om besøk

 • Hver innsatt kan ha ett besøk pr. uke (ett fysisk eller ett videobesøk)  
 • Alle besøk må bestilles sju dager i forveien. (som tidligere) 
 • Visitorbesøk fra Røde Kors endres fra å kunne bestille besøk hver uke, til og kunne bestille besøk hver 14 dag i partallsuker. 

Informasjon om regler og retningslinjer rundt barnebesøk i fengsel, se fanen "pappa i fengsel?" under. Der ligger det også kontaktinformasjon til vår barneansvarlig som kan kontaktes ved behov.

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i fengslet?
Alle som ønsker å besøke innsatte i Ringerike fengsel, må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

For de som ikke har elektronisk ID er det fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir. Dette tar imidlertid lengre tid enn å søke elektronisk.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

Besøkstider Ringerike fengsel for ordinære besøk: 
Tirsdag: 18.00 - 19.30 
Torsdag: 18.00 - 19.30
Lørdag: 10.30 - 12.30 / 16.00 - 18.45
Søndag: 16.00 - 18.45

Tider for videobesøk:
Tirsdag: 18.15 - 19.15
Torsdag: 18.15 - 19.15
Lørdag: 10.45 - 11.45 / 16.15 - 17.15
Søndag: 16.15 - 17.15

Det er ikke lenger mulig å ha videobesøk på dagtid.
Vennligst overhold tiden. Besøkende vil bli avvist om man kommer 30 minutter for sent, dersom det ikke er varslet eller avtalt på forhånd.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøksbestillinger fra politi, advokater samt offentlige myndighetspersoner gjennomføres pr, telefon via vårt sentralbordet på nr: 33 20 74 00 fortløpende.

Ved videobesøk, husk at du/dere må identifisere deg/dere ved oppstart av videobesøket.

Når du bestiller ordinært besøk husk på følgende informasjon i e-posten: 

 • Innsattes hele navn (fornavn og etternavn)
 • Navn på alle personer som skal på besøk (maks 6 personer, 4 voksne og 2 barn pr. besøk)
 • Dato, dag og klokkeslett (må stemme overens med våre besøkstider)

Ved videobesøk husk på følgende følgende informasjon i e-posten

 • Innsattes hele navn (fornavn og etternavn)
 • Navn på vedkommende som ønsker videobesøk
 • Dato, dag og klokkeslett (må stemme overens med våre besøkstider)

På mandager fra kl. 18.00-20.00 kan man ringe vår besøkstelefon 33 20 74 87 for å bestille ordinært besøk manuelt.

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde samt gyldig besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises.
Det er besluttet at kriminalomsorgen skal benytte sikkerhetsskanner som et kontrolltiltak ved mottak av besøkende. Besøkende vil da måtte la seg skanne i kontrollsonen før besøket. Sikkerhetsskanneren er ikke å regne som en røntgenmaskin, og avgir like lite stråling som en mobiltelefon. Denne kommer i tillegg til andre statiske kontrolltiltak, som metallportal og bagasjeskanner.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Det er mulighet for å kjøpe mat / drikke / kioskvarer fra automatene i besøksavdelingen. Det er kun mulig å betale med kort

Det er ikke tillatt å medbringe næringsmidler inn i fengselet. Det er heller ikke tillatt å medbringe snus, røyk/lighter eller medisiner. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å medbringe effekter til innsatte. I tilfeller hvor det blir gitt særskilt tillatelse, skal effektene leveres til betjentene i slusen. Det er tillatt å medbringe én bursdagsgave og én julegave. Det er tillatt å medbringe én avis og et ukeblad.

Ankomst ved anstalten
Når du kommer til anstalten må du, via callingen ved utvendig inngang, si ifra hvem du er og hvem du ønsker å besøke. Veien er skiltet. I slusa må du framvise legitimasjon samt godkjent besøkstillatelse. Dersom du ikke har godkjent besøkstillatelse eller legitimasjon, vil du ikke komme videre inn i anstalten. Du får heller ikke anledning til å snakke med innsatte før godkjent besøkstillatelse/legitimasjon foreligger. Berusede personer vil bli avvist.

Kan jeg ta med bursdagskake til innsatt?
Nei, det er ikke mulig å ta med kake eller bestille det inn. Det er mulig å kjøpe sjokolade osv. på automat.

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, kamuflasje effekter, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert. Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær/sko. Alt som sendes inn til innsatte blir undersøkt av narkotikahund før innsatte får det utlevert. De innsatte har mulighet til å handle i fengselets butikk og penger kan derfor settes inn på konto slik at han kan kjøpe det han trenger.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Hovedregelen for besøk er 18 år. Dette innebærer at minst én av de besøkende som møter opp, må ha oppnådd nevnte aldersgrense. Andre enn innsattes egne barn, i alderen 0 - 18 år, har normalt ikke adgang til fengselet. Personer under 18 år gis ikke adgang til å besøke innsatte uten fullmakt fra foresatte. Besøkstjenesten disponerer ni besøksrom. To av disse er familierom. Familierommet kan benyttes av innsatte som mottar besøk av familie med barn.

Besøkshuset
Ringerike fengsel har et eget besøkshus, hvor innsatte kan søke om å motta besøk av egne barn og stebarn sammen med barnas foresatte. Det er et vilkår at det har vært gjennomført ordinære besøk i besøksavdelingen uten uregelmessigheter og at far har gjennomført foreldreveiledningskurs. En forutsetning for gjennomføring av slikt besøk er at det kan innhentes uttalelse fra barnevernet eller lignende myndighetsorgan og at det anses som sikkerhetsmessig forsvarlig.

Informasjon til barn og pårørende med barn

Barneansvarlig kan du ta kontakt med når du ønsker! Du kan ringe, maile eller skrive brev. Den barneansvarlige kan treffes på kontoret sitt på tirsdager kl. 09 - 15 og svarer da også på telefonhenvendelser (tlf. 33 20 74 55).

På andre tider kan du ringe sentralbordet og be om den barneansvarlige tar kontakt med deg, eller du kan kontakte barneansvarlige på e-post: 8310.barneansvarlig@kriminalomsorg.no

Barneansvarlig jobber spesielt for deg som er barn og vil gjerne høre fra deg!

Det er også mulig å bestille møte med barneansvarlig får å få informasjon om fengselet. Dette kan gjøres før pappa kommer til soning eller etter at pappa har startet soningen. Vi anbefaler at det tas kontakt før soning. Mange barn og foreldre har fortalt oss at det var godt å få denne informasjon tidlig!

Når pappa har startet med soningen sin kan du bestille omvisningsbesøk om du ønsker det. På et omvisningsbesøk kan du som er barn ha med deg mamma eller en annen voksen. Dere vil møte barneansvarlige og en betjent som viser dere rundt på fengselet. Pappa vil også være med på denne omvisningen. Du får bl.a. se hvor pappa bor, jobber, handler og trener.

Det er også mulig å søke om ekstra videobesøk for barn (totalt to stk pr, uke) dersom det er spesielle behov eller ekstraordinære grunner. Søknad sendes på mail til barneansvarlig: 8310.barneansvarlig@kriminalomsorg.no.