Ravneberget fengsel ligger i Sarpsborg kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet er for kvinnelige innsatte og har en ordinær kapasitet på 40 plasser. Fengselet har en-, to- og firemannsrom. I fengselet er det aktivitetsplikt. I den grad det er mulig, blir den tilrettelagt for den enkelte. Forøvrig har fengselet en egen rusmestringsenhet, bibliotek, treningsrom, helsetjeneste, prest, skole, tilbakeføringskoordinator og NAV-medarbeider. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Ravneberget fengsel ligger i Sarpsborg kommune. Kommer du med bil fra Oslo, følger du E6 til Fv114 i Sarpsborg. Ta avkjøringen 7 – Lekevollkrysset fra E6. Ta Fv118, Madam Arnesens vei, Kurlandsveien og Vannverksveien til Ravneberget fengsel. Kommer du med tog, er enklest å ta drosje hit. Oppmøtetid til soning innen kl. 1400. 

Ravneberget fengsel ligger i Sarpsborg kommune. 
Kommer du kjørende med bil fra Oslo, følger du E6 til Fv114 i Sarpsborg. Ta avkjøringen 7 – Lekevollkrysset fra E6. Ta Fv118, Madam Arnesens vei, Kurlandsveien og Vannverksveien til Ravneberget fengsel. 

Dette bør du tenke på før du skal i fengsel
Mottar du ytelser fra NAV, ber vi deg om å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor forut for innsettelse. Dette fordi ytelser fra NAV vil bli stanset i den perioden du soner, jfr. folketrygdeloven § 11-22. Uføretrygd utbetales innsettelsesmåneden og påfølgende måned. Deretter skal utbetalingen av uføretrygd stanses. Når en uføretrygdet forsørger barn under 18 år, reduseres utbetalingen med 50 prosent. Utbetaling av uføretrygd gjenopptas ved løslatelse, jfr. folketrygdeloven §§ 12-19. Ravneberget fengsel har NAV-medarbeider som kan bistå ved ev. behov for NAV-tjenester i forbindelse med din løslatelsesprosess.
Vær så snill å ringe oss hvis det er opplysninger om deg selv du som du mener det er viktig at vi bør ha kjennskap til før soningen. Nøl heller ikke med å ringe oss om du har spørsmål du ønsker svar på.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Du må ha med deg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon når du møter til soning.

Om du er allergisk eller intolerant for enkelte matvarer, er det viktig at du har med deg dokumentasjon fra lege på dette. Hvis du ikke kan dokumentere dette, vil du heller ikke kunne få spesialtilpasset kost. 

Du må ha med erklæring fra lege om du går på faste medisiner. Tilsynslegen i fengselet vil da vurdere om du kan få de samme medisinene her. Reglene for hvilke medisiner som kan gis i fengsel er meget strenge. 

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Klær og sko. Begrenset med skap-plass, ta ikke med for mye.
Toalettsaker for oppholdet.
Bøker, blader, eventuelt håndarbeid.
Inntil 5 pakker tobakk eller 10 pakker sigaretter/10 bokser snus. 
Frimerker
Penger. Du får ikke brukt bankkort, men du kan ha med deg kontanter når du møter til soning i fengselet. Pengene blir satt inn på en konto i ditt navn og kan brukes etter fengselets egne regler som f.eks. til telefonkort. 
Kodebrikke til digitale portaler/tjenester som f.eks. bank.

Du får ikke med deg mobiltelefon inn i fengselet, den lagrer vi for deg til du er ferdigsonet. Det er telefonautomater på huset, som benyttes etter arbeidstid. Telefonkort må man kjøpe i fengselet. Du kan ringe ut til de du ønsker å snakke med, men du har ikke mulighet til å motta telefonsamtaler inn til fengselet fra familie og venner. 
 
Tilgang til digitale portaler/tjenester som nettbank, digipost, altinn, sismo o.l. er svært begrenset, men kan avtales med kontaktbetjent i spesielle tilfeller. 


Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Arbeidstøy, sengetøy, håndklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Når du kommer til fengselet, vil din identitet bli sjekket og personalia registrert. I tillegg vil alle medbrakte effekter bli registrert og fordelt til effektlager eller til ditt rom. Fordelingen av effekter skjer i forhold til hva vi tillater at innsatte har lov til å ha tilgjengelig på rommet. Du vil bli kroppsvisitert ved innsettelsen. 

Du får en omvisning i fengselet, blir tildelt et rom og utlevert egen nøkkel til ditt rom. 

Alle innsatte får tildelt en kontaktbetjent ved ankomst. Kontaktbetjenten tar kontakt med deg så raskt som mulig.  

Første arbeidsdag etter innsettelsen vil du bli arbeidsplassert. Dette skjer etter en vurderingssamtale med en ansatt. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Du har mulighet til å handle én gang i uken. Arbeidspengesats er for tiden 70 kr dagen. Innsatte kan handle vanlige kolonialvarer, telekort, og frimerker. Du kan også kjøpe poletter til brusautomat.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

Det er telefonautomater i fengselet som kan benyttes utenom arbeidstiden. Du har ikke mulighet til å motta telefonsamtaler inn til fengselet fra familie og venner.

Hvilket tilbud har arbeidsdriften? 

Renhold:
Innsatte er arbeidsplassert som gangjenter (renhold av fengselet), i oppvasken og i vaskeriet. Det arbeides med at det vil det bli gitt teoretisk opplæring på noe av dette, og dermed kunne utskrives attester med oppnådde kompetansemål.

Bibliotek:
En innsatt drifter biblioteket sammen med en ansatt fra Sarpsborg kommune.

Verksted:
Ved sysselsetting på verkstedet arbeides det med oppdrag for lokale bedrifter. Dette er ofte pakking av varer i displayer eller montering av enkle produkter.

Vedlikehold:
Innsatte kan sysselsettes med enkelt vedlikehold av fengselet. Dette kan være alt fra snømåking og feiing til oppussing av rom.

Kjøkken: 
Ordinær kjøkkendrift. 

Tilbudene om sysselsetting ved Ravneberget fengsel er tilpasset slik at de passer for alle aldre, nasjonaliteter, domslengder og kunnskapsnivåer.
Vi har ikke som mål at alle skal bruke den kunnskapen de tilegner seg her i videre karriere ute i samfunnet, men vi legger like mye vekt på livsmestring og interesser.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skolen ved fengslet drives av Borg videregående skole. Les mer på skolens nettside. I Ravneberget fengsel tilbys opplæring innenfor både yrkesfaglige- og studieforberedende programområder. Ved siden av dette tilbys korte kurs som musikk- og dataopplæring.

Innen yrkesfaglige programmer tilbys opplæring innen
* Restaurant- og matfag

* Design- og håndverk

* Naturbruk

* Bygg- og anleggsfag.

Ved siden av dette gis det mulighet for realkompetansevurdering og karriereveiledning

Alle nyinnsatte får tilbud om karrierelæringm ed skolens karriereansvarlig, dessuten får alle nyinnsatte opplæring innen HMS gitt av skolen.

Skolen opplæring gjennomføres med utstrakt bruk av IKT-basert undervisning. Skolen tilbyr også utstrakt bruk av selvstudierom for egenstudier.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fengselet har treningsrom. Det har også en volleyballbane ute som kan benyttes vår- og sommerstid. Fengselet har bibliotek med bibliotekar fra Sarpsborg bibliotek som er her to ganger i uken. Biblioteket er åpent hver dag. Foruten bøker, er det mulig å låne DVD-filmer og CD-plater. Det er lov å ha med seg bærbar DVD-spiller når man møter til soning.

Ravneberget fengsel har egen fengselsprest. 
I tillegg har vi jevnlig besøk av ulike frivillige organisasjoner som f eks: 
 
- Maritastiftelsen 
- Prison Fellowship 
- Retretten 
- WayBack 
- NA – anonyme narkomane 
- Røde Kors – nettverk etter soning 
- Røde Kors visitortjeneste 
- Frelsesarmeen 
- JURK – juridisk rådgivning for kvinner
- Kulturdråpen – konserter
- Musikk i fengsel og frihet

Rusmestringsenheten ved Ravneberget fengsel:
Ravneberget fengsel har rusmestringsenhet og målgruppen er innsatte med behov for rehabilitering og behandling. Innsatte må ha et erkjent rusproblem og minimum 2 måneder gjenstående soningstid fra søknaden blir behandlet.

Rusmestringsenheten har plass til syv innsatte. Enheten er et samarbeid mellom Ravneberget fengsel og Sykehuset Østfold HF ved Sosialmedisinsk poliklinikk (SMP) i Sarpsborg. Teamet består av tre fengselsbetjenter og en behandler fra SMP. 

SMP tilbyr vurdering av pasientrettighet innen spesialisthelsetjenesten for rusbehandling (TSB). Alle innsatte får tilbud om individuelle-samtaler med fokus på utredning av behandlingsbehov, samt tilbud om behandling i form av terapeutiske samtaler med psykolog/og- eller behandler med spesialutdanning. 

Innsatte har tilbud om BRIK kartlegging, fremtidsplan, treningsplan, mindfulness samt samtale- og refleksjonsgrupper to ganger pr. uke. 
Det tilbys også økonomisk veiledning og kurs innen hverdagsøkonomi og gjeld. 
NADA-behandling (akupunkturprogram) tilbys etter behov.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å registrere seg som bruker og logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal. Dette gjelder også ved søknad om digitale besøk.

Besøkende som har blitt klarert, må søke om ny klarering etter ett år. 

Det er fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, men det tar lengre tid enn å levere elektronisk.  

Opplysningene blir kontrollert mot politiets strafferegister, og på bakgrunn av dette vil det bli fattet et vedtak. Personer som har fått innvilget besøk kan ringe fengselet for å bestille besøkstid. Hvis og når du blir godkjent for besøk, kan du ringe fengselet for å bestille besøkstid. Besøkende alltid ha med vedtaket og legitimasjon når han eller hun kommer til fengselet.

Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere skal også søke i selvbetjeningsportalen. Utenlandske statsborgere trenger ikke bank-ID, men må verifisere e-postadresse og telefonnummer før søknaden kan opprettes. Opplysningen i skjema kan bli sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlag for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget. 

Bestilling av besøk 
Bestilling av besøk kan bare skje på mandager, onsdager og fredager mellom klokken 17.00 og 18.00 på telefon 69 11 58 00.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Du har mulighet til å få besøk i inntil en time pr. uke. 

Besøkstidene ved fengselet er lørdager og søndager kl 10.00 - 20.00. For de som kun innvilges kontrollert besøk, skjer dette onsdager kl. 16.30 - 20.00. 

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende har mulighet til å med seg klær, bøker, blader og penger til den innsatte. Dette skal leveres til fengselsbetjent før man går inn på besøksrommet. Det kan også medbringes mat/drikke og godterier som spises på besøksrommet. Besøkende må henge fra seg yttertøy og låse inn mobil i skap i venterommet. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det kan være en påkjenning for barn å skulle komme på besøk i fengsel. Det er derfor viktig å forberede barnet godt før besøket skal gjennomføres. Alle som jobber i Ravneberget fengsel har på seg uniform. Det i seg selv kan for enkelte barn virke skremmende, men vil kanskje ikke oppleves så sterkt hvis man forteller barnet om dette på forhånd. Hos oss ligger besøksavdelingen/besøksrommene veldig nær inngangsdøren, slik at barnet slipper å oppleve mange dører som skal låses opp og igjen. Vi har ett eget besøksrom for barn, hvor vi har satt inn noen leker, tegnesaker og bøker. 

Før gjennomføring av besøk av barn under 18 år, skal det alltid foreligge ett skriftlig samtykke fra den som har den daglige omsorgen for barnet. Dersom det er den domfelte som har den daglige omsorgen, må det fremlegges samtykke fra andre som har den daglige omsorgen i perioden domfelte gjennomfører soning. Ravneberget fengsel har et eget samtykkeskjema som kan sendes til den daglige omsorgspersonen for utfylling. 

Dersom besøket skal gjennomføres av barnet alene, skal det alltid avtales hvem som skal bringe barnet til fengslet (eventuelt følger barnet inn i fengselet), og hvem som henter barnet. Denne personen skal alltid være tilgjengelig på telefon under hele besøket.

Ravneberget fengsel har en barneansvarlig som kan kontaktes. Målgruppen for barneansvarlig sitt arbeid er barn som berøres av straffegjennomføring. Barneansvarliges oppgave er blant annet å gi råd og veiledning til barn og pårørende som har spørsmål om fengsel og straff. Det er også dennes oppgave å sørge for at fengselet er oppmerksom på barn som blir berørt av straffegjennomføringen. Ravneberget fengsel skal følge FNs barnekonvensjon om andre lover som gjelder foreldre og barn. Den barneansvarlige kan kontaktes på telefon (ring sentralbordet 69 11 58 00 og be om at barneansvarlig tar kontakt) – eller skriv e-post eller brev.