Rapport: Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer

Kriminalomsorgsdirektoratet og Helsedirektoratet har i samarbeid utarbeidet rapporten "Oppfølging av innsatte med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer".

Oppdraget ble gitt av Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet med bakgrunn i den høye forekomsten av psykiske lidelser og rusproblemer blant innsatte i fengsel. 
 
Mandatet var å foreslå tiltak som kriminalomsorgen, helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan gjennomføre for at innsatte i fengsel kan få bedre behandling og oppfølging av psykiske lidelser, rusproblemer, volds og sedelighetsproblematikk mv. 
 
Et prioritert tiltak som foreslås i rapporten er at tilbudet til innsatte om psykiske helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling bør styrkes. Det foreslås også tiltak for å øke samarbeidet mellom etatene, og tiltak innen kriminalomsorgen som å øke aktiviseringen av innsatte og tiltak for sårbare grupper i fengsel. 
 
Arbeidet med rapporten har vært ledet av Kriminalomsorgsdirektoratet. To bredt sammensatte faggrupper fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helse og rusmiddelproblemer og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, begge med deltakelse fra kriminalomsorgen, har gitt verdifulle bidrag til rapporten. Brukerorganisasjoner har også vært involvert i arbeidet.