Hvor møter den domfelte opp?

Oslo friomsorgskontor sine kontor ligg i Mariboesgate 13 - Parallellgate til Torggata i Oslo sentrum.

Hvilken programvirksomhet driver friomsorgskontoret?

Oslo friomsorgskontor har grupper i VINN (Program for kvinner). Sinnemestring etter Brøsetmodellen blir gjennomført individuelt.

Annet innhold som er spesifikt for det enkelte kontor

TOG-Tiltaket
Oslo friomsorgskontor har eit tiltak for gjengangerar - TOG som vi driv i samarbeid med Oslo fengsel. Domfelte med mange tidlegare domar kan søkje oppfølging av TOG-tiltaket. Dersom ein gjennom gode sosialfaglege tiltak klarer å redusere tilbakefallsfaren til kriminalitet kan den domfelte likevel prøvefrisettast. Etter at han blir sett fri kan han då få særskilt oppfølging av team som består av sosionom og fengselsbetjent.

EK Oslo og Akershus
Oslo friomsorgskontor er tillagt ansvar for oppfølging av vilkårslause fengselsdomar i eigen heim med elektronisk kontroll-EK. Domfelte busett i Oslo og Akershus kan søke om å få sone domar inntil fire månader i eigen heim med fotlenke, etter nærare vilkår.

Oppfølging av unge domfelte
Oslo friomsorgskontor har en egen avdeling som jobber med unge samfunnsstraffdømte fra 15-25 år. Vi tilrettelegger innholdet i samfunnsstraffen etter domfeltes behov og utfordringer i livet. Det er et stort behov for samarbeid med kommune, stat og frivillige organisasjoner for å kunne gi meningsfull innhold i soningen. Blant våre flere samarbeidspartnere har vi avtaler med blant annet: Ungdom mot vold, konfliktrådet, Grønland voksenopplæring, frivillighetssentraler m.m.

7 valg 7 muligheter
Oslo friomsorgskontor har utarbeidd ei kursrekke i samarbeid med Grønland voksenopplæring. Kursa varer frå 4 til 12 timar og handlar om ulike tema som rusmestring, konflikthandtering, refleksjonsgruppe rundt det gode liv, matlaging etc.

Temamøter
Informasjonsmøter. Møterekke med ulikt innhold som skatt, alternativ voldsshandtering, trafikk og fart, doping, juss-buss etc.

Konfliktrådet
Har fast møtedag på friomsorgskontoret

Karriererettleiing
Ein medarbeidar frå Grønland voksenopplæring har fast kontor hos oss ein dag i veka og tilbyr utdanning- og karriererettleiing

Arbeidsgruppe
Oslo friomsorgskontor organiserer arbeidsgrupper som gjer forefallande vedlikehaldsarbeid som ein del av samfunnsnyttig tjeneste i samfunnsstraffen. Personer utan arbeid som sonar med fotlenke kan også finne sysselsetting i arbeidsgruppa.

Oslo friomsorgskontor har ei stilling som er plassert i ND-prosjektet (Narkoprogram med Domstolkontroll).