Oslo fengsel

Kriminalomsorgen region øst

Oslo_inngangA

Oslo fengsel ligger på Grønland og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har 243 plasser for menn. Oslo fengsel har egen hjemmeside: https://www.oslofengsel.no/

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Oslo fengsel ligger midt på Grønland i Oslo sentrum. Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området, og fengselet kan dessverre heller ikke tilby parkeringsplasser til de besøkende. Det anbefales derfor at gjester benytter seg av offentlig transport, som T-banen til Tøyen eller Grønland, buss nr. 20 til Kjølbergata eller buss nr. 37 til Politihuset.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Innsatte må ha med seg gyldig legitimasjon og eventuelt soningsinnkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Begrenset antall klesplagg, sko, smykker, lesestoff, skrive- og tegnesaker, bilder uten ramme, kassegitar, barbermaskin, 20 originale CD-plater og diskman.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved innsettelse får den innsatte en "innkomstpakke" som består av følgende: en tøysekk, en dyne, en pute, en dynetrekk, et putevar, et laken, to håndklær, to truser, en undertrøye, to par sokker, en tannbørste, en tannkrem, et stykk såpe, en frankeringsfri konvolutt, en penn, vanlige konvolutter og skrivepapir.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst i fengselet gjennomgås den innsatte effekter og han får utlevert innkomstpakke. Innsatte blir fortrinnsvis overført til en mottaksavdeling. Her får han informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale og samtale med helseavdelingen.

Alle som blir satt inn i Oslo fengsel i varetekt eller på dom, skal starte sitt opphold i Avdeling B. I D-blokka ligger alle funksjonene som har med registrering, innsettelse, mottak og plassering av den innsatte å gjøre. Alle nyinnsatte skal gjennom en grundig kartlegging de første dagene av oppholdet. Dette er et samarbeid mellom fengslet, helseavdelingen og skolen.

Hovedtyngden av de varetektsinnsatte blir etter denne første fasen plassert i A-blokka. Her er det gode muligheter for et differensiert tilbud til de innsatte, med flere arbeids- og skoletilbud, i tillegg til ulike fritidsaktiviteter

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Fengselet har en egen butikk som selger det meste av varer som kan forventes i en alminnelig kolonialforretning. Unntak gjelder for slike varer som ikke er tillatt i fengselet, som alkohol og kosttilskudd. De innsatte kan benytte inntil 800 kroner hver uke for å handle i butikken. Innenfor denne begrensningen kan man benytte både opptjente arbeidspenger og privatpenger.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte gis anledning til å ringe i tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Grønland voksenopplæringssenter organiserer skoletilbudet for innsatte ved Oslo fengsel. 

Ved inntak kontaktes skoleavdelingens rådgiver for samtale, kartlegging og planlegging av utdanning og yrkesveiledning. Inntaket foregår kontinuerlig Skolen tilrettelegger for, og gjennomfører realkompetansevurdering. Opplæringen er tilpasset den enkelte og tilbudet varierer fra kurs av kortere varighet til tilrettelegging for selvstudium med veiledning på høgskole og universitetsnivå.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Fengselet har fem ulike verksteder som bl.a. driver med søm, monteringsarbeid, trevare, keramikk, vev, glassmaling, gårdsarbeid, smie, skinn, vedlikehold av bygningsmassen og med renhold.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Vi har diverse treningsrom, biljard og bordtennis, men tilgangen på dette varierer fra avdeling til avdeling.
 
Annet som er spesielt for fengslet
Stifinner’n er et tilbud til innsatte med rusproblemer som ønsker å bruke soningstiden til å starte en endringsprosess. Det legges stor vekt på å skape et rusfritt miljø som gir rom for læring, vekst og utvikling. Stifinner'n ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Tyrilistiftelsen i 1992.
 
Mannlige innsatte fra hele landet med rusproblemer kan søke plass på Stifinner’n. Ved inntak er det ønskelig at innsatte har minimum 4-6 mnd. igjen til forventet løslatelse. Den innsatte må ønske å gå inn i behandling etter oppholdet på Stifinner’n. Stifinner’n tar også imot innsatte i LAR behandling.
Alle søknader behandles individuelt, og aktuelle søkere vil bli intervjuet.
 
Ungdomstiltaket: Oslo fengsel har et eget tilbud til unge innsatte mellom 15 og  23 år.  Innsatte i ungdomstiltaket får tett oppfølging av et tverrfaglig team individuelt og i grupper adskilt fra voksne. Ungdomstiltaket har tilbud både på dagtid, kveld og helg.
 
MASH: Oslo fengsel har et eget tilbud til innsatte som isolerer seg på cellen og dermed opplever straffegjennomføringen som særlig tung. Disse innsatte aktiviseres i egne lokaler på dagtid og helg.
 
 
TOG: TOG-avdelingen i Oslo fengsel jobber med gjengangere for å få til en best mulig situasjon rundt prøveløslatelsen. På TOG-avdelingen jobber det ansatte både fra Oslo fengsel og Oslo friomsorg. Friomsorgen er således inne i fengselet og skaper relasjoner til de domfelte før prøveløslatelsen. Etter løslatelse følges de domfelte opp både av betjenter fra Oslo fengsel og de ansatte i friomsorgen.
 
Programvirksomhet: Grunnet stor gjennomstrømning av innsatte, høy andel varetekt og høyt antall nasjonaliteter (språk), gjennomføres det i liten grad programvirksomhet i Oslo fengsel.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Oslo fengsel må søke om dette på eget skjema. Se denne lenken:

https://www.oslofengsel.no/besok/

Skjemaet sendes så til visit@oslofengsel.no.Husk å oppgi navn, personnummer, adresse og relasjon til innsatte.

Skjemaet kan også sendes per post av den besøkende til:
Oslo fengsel
Dokumentsenteret
Postboks 694
4305 SANDNES
 
Når Oslo fengsel mottar søknaden setter klareringsarbeidet i gang. Alle besøkende blir sjekket opp mot strafferegisteret til politiet. Når dette arbeidet er gjort sender fengselet ut besøkstillatelse. Den besøkende kan etter å ha mottatt denne bestille besøk til den innsatte. Behandlingen av besøkssøknaden kan ta 14 dager.
For å ivareta ro, orden og sikkerhet i fengselet, innhentes og registreres personopplysninger om den som søker om besøkstillatelse. Eksempel på opplysninger som innhentes er navn, adresse, personnummer, relasjon til den innsatte, vandel og andre relevante opplysninger fra politiet.
 
Hvis du ønsker å besøke en innsatt må du sørge for at den innsatte fører deg opp på sin besøksliste. Denne ordningen har vi for at den innsatte selv skal kunne bestemme hvem han vil ha besøk av. Den innsatte kan bare motta besøk av ett begrenset antall personer. I tillegg til nærmeste familie kan det kun stå fire navn på besøkslisten, disse kan imidlertid byttes ut ved behov. Man kan ikke søke klarering uten å stå på denne listen.
Besøkende mellom 16 og 18 år kan besøke den innsatte alene dersom det fremlegges samtykke fra foresatt. Foresatt må sende dette samtykke til Oslo fengsel.

Den besøkende mellom 16 og 18 år kan også komme i følge med foresatt, eller en voksen person som forsatt har gitt skriftlig samtykke til å følge den besøkende. Besøkende under 16 år kan besøke den innsatte i følge med voksen, enten med foresatt eller en den foresatte har skriftlig samtykket til at han kan følge den besøkende, jfr. ovenfor.
 
Hva er besøkstidene i fengslet?
 
Avdeling B:
Mandag 09:30 - 11:00 
Tirsdag  09.30 - 11.00, 14:15 - 15:45, 17:00 - 18:00 og 19:15 - 20:15
Onsdag 09:30 - 11:00
Torsdag 09:30 - 11:00, 14:15 - 15:45, 17:00 - 18:00 og 19:15 - 20:15
Fredag   09:30 - 11:00
Lørdag  11.15 - 12.15, 15.00-  16.00
Søndag 11.15 - 12.15, 15.00 - 16.00
 
Avdeling C:
Hver onsdag 17:00 – 19:15
 
Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ikke ha med seg noe utenfra. Varm drikke, snacks, sjokolade og brus kan kjøpes i automatene i besøksavdelingen. Eventuelle effekter som pårørende ønsker å gi de innsatte, kan ikke leveres fengselet. Effekter må sendes i posten. Penger kan settes inn på fengselets konto 7874 06 57592. Det er svært viktig å merke overføringen tydelig med den innsattes navn og fødselsnummer.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det er ikke egne tider for barnebesøk. Det er et eget barnerom med leker og spill.