Oslo fengsel ligger på Grønland og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har 243 plasser for menn. Oslo fengsel har egen hjemmeside: https://www.oslofengsel.no/

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Oslo fengsel ligger midt på Grønland i Oslo sentrum. Det er begrenset med parkeringsmuligheter i området, og fengselet kan dessverre heller ikke tilby parkeringsplasser til de besøkende. Det anbefales derfor at gjester benytter seg av offentlig transport, som T-banen til Tøyen eller Grønland, buss nr. 20 til Kjølbergata eller buss nr. 37 til Politihuset.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Innsatte må ha med seg gyldig legitimasjon og eventuelt soningsinnkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Begrenset antall klesplagg, sko, smykker, lesestoff, skrive- og tegnesaker, bilder uten ramme, kassegitar, barbermaskin, 20 originale CD-plater og diskman.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved innsettelse får den innsatte en "innkomstpakke" som består av følgende: en tøysekk, en dyne, en pute, en dynetrekk, et putevar, et laken, to håndklær, to truser, en undertrøye, to par sokker, en tannbørste, en tannkrem, et stykk såpe, en frankeringsfri konvolutt, en penn, vanlige konvolutter og skrivepapir.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst i fengselet gjennomgås den innsatte effekter og han får utlevert innkomstpakke. Innsatte blir fortrinnsvis overført til en mottaksavdeling. Her får han informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale og samtale med helseavdelingen.

Alle som blir satt inn i Oslo fengsel i varetekt eller på dom, skal starte sitt opphold i Avdeling B. I D-blokka ligger alle funksjonene som har med registrering, innsettelse, mottak og plassering av den innsatte å gjøre. Alle nyinnsatte skal gjennom en grundig kartlegging de første dagene av oppholdet. Dette er et samarbeid mellom fengslet, helseavdelingen og skolen.

Hovedtyngden av de varetektsinnsatte blir etter denne første fasen plassert i A-blokka. Her er det gode muligheter for et differensiert tilbud til de innsatte, med flere arbeids- og skoletilbud, i tillegg til ulike fritidsaktiviteter

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Fengselet har en egen butikk som selger det meste av varer som kan forventes i en alminnelig kolonialforretning. Unntak gjelder for slike varer som ikke er tillatt i fengselet, som alkohol og kosttilskudd. De innsatte kan benytte inntil 800 kroner hver uke for å handle i butikken. Innenfor denne begrensningen kan man benytte både opptjente arbeidspenger og privatpenger.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Alle innsatte gis anledning til å ringe i tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått.
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Grønland voksenopplæringssenter organiserer skoletilbudet for innsatte ved Oslo fengsel. 

Ved inntak kontaktes skoleavdelingens rådgiver for samtale, kartlegging og planlegging av utdanning og yrkesveiledning. Inntaket foregår kontinuerlig Skolen tilrettelegger for, og gjennomfører realkompetansevurdering. Opplæringen er tilpasset den enkelte og tilbudet varierer fra kurs av kortere varighet til tilrettelegging for selvstudium med veiledning på høgskole og universitetsnivå.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Fengselet har fem ulike verksteder som bl.a. driver med søm, monteringsarbeid, trevare, keramikk, vev, glassmaling, gårdsarbeid, smie, skinn, vedlikehold av bygningsmassen og med renhold.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Vi har diverse treningsrom, biljard og bordtennis, men tilgangen på dette varierer fra avdeling til avdeling.
 
Annet som er spesielt for fengslet
Stifinner’n er et tilbud til innsatte med rusproblemer som ønsker å bruke soningstiden til å starte en endringsprosess. Det legges stor vekt på å skape et rusfritt miljø som gir rom for læring, vekst og utvikling. Stifinner'n ble etablert som et samarbeidsprosjekt mellom Oslo fengsel og Tyrilistiftelsen i 1992.
 
Mannlige innsatte fra hele landet med rusproblemer kan søke plass på Stifinner’n. Ved inntak er det ønskelig at innsatte har minimum 4-6 mnd. igjen til forventet løslatelse. Den innsatte må ønske å gå inn i behandling etter oppholdet på Stifinner’n. Stifinner’n tar også imot innsatte i LAR behandling.
Alle søknader behandles individuelt, og aktuelle søkere vil bli intervjuet.
 
Ungdomstiltaket: Oslo fengsel har et eget tilbud til unge innsatte mellom 15 og  23 år.  Innsatte i ungdomstiltaket får tett oppfølging av et tverrfaglig team individuelt og i grupper adskilt fra voksne. Ungdomstiltaket har tilbud både på dagtid, kveld og helg.
 
MASH: Oslo fengsel har et eget tilbud til innsatte som isolerer seg på cellen og dermed opplever straffegjennomføringen som særlig tung. Disse innsatte aktiviseres i egne lokaler på dagtid og helg.
 
 
TOG: TOG-avdelingen i Oslo fengsel jobber med gjengangere for å få til en best mulig situasjon rundt prøveløslatelsen. På TOG-avdelingen jobber det ansatte både fra Oslo fengsel og Oslo friomsorg. Friomsorgen er således inne i fengselet og skaper relasjoner til de domfelte før prøveløslatelsen. Etter løslatelse følges de domfelte opp både av betjenter fra Oslo fengsel og de ansatte i friomsorgen.
 
Programvirksomhet: Grunnet stor gjennomstrømning av innsatte, høy andel varetekt og høyt antall nasjonaliteter (språk), gjennomføres det i liten grad programvirksomhet i Oslo fengsel.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Oslo fengsel må søke om besøkstillatelse. For pårørende med norsk personnummer eller D-nummer, skal søknad skje digitalt, på selvbetjening.kriminalomsorgen.no. Søker må legitimere seg med elektronisk ID. Du kan søke for deg selv og egne barn.

Søkere uten elektronisk ID
For de som ikke har elektronisk ID er det være mulig å søke om besøkstillatelse på papir, men dette vil bare ta litt lengre tid pga. manuell registrering. Ta kontakt på 8110.visit@kriminalomsorg.no for å få tilsendt søknadskjema.

Mindreårige søkere
Dersom innsatte ikke er far til barnet:

  • For forelderen som ikke legitimerer seg digitalt, må det vedlegges skriftlig samtykke fra den andre forelderen i søknaden.
  • Dersom søknad om besøkstillatelse for barnet kommer på papir, må begge foreldrene signere skjemaet.

Utenlandske søkere
Må søke på papir dersom vedkommende ikke har norsk personnummer eller D-nummer. Søknadsskjema kan hentes på oslofengsel.no

Vandelsattest fra utlandet
Det er et krav at utenlandske besøkende må sende vandelsattest fra sitt hjemland. Det gjelder besøkende bosatt i utlandet, samt besøkende som har vært bosatt i Norge mindre enn 5 år. Kravet gjelder også for norske statsborgere. Vandelsattesten vedlegges søknaden, skal være original og på skandinavisk eller engelsk. Den skal være maks 3 måneder gammel.

Dersom du søker kun for videobesøk, er det ikke et krav om å vandelsattest fra hjemlandet (gjelder kun besøkende bosatt i utlandet). Vandelsattest kan ettersendes for ny vurdering av besøkstillatelse, dersom du ønsker fysisk besøk i fremtiden.

Søknadsprosess
Opplysningene i søknaden blir sendt politiet ifbm. vandelskontroll. Opplysninger fra politiets strafferegister danner grunnlaget for vurdering om søknaden innvilges uten restriksjoner, nekt av besøk eller besøk med restriksjoner (som f.eks. glassvegg eller overhøring av samtale).

Behandlingstiden er ca. 2 uker og du vil få beskjed om logge inn på selvbetjeningsportalen når svar foreligger. Der vil du se svar på søknaden, og hvordan du kan bestille besøk (dersom søknaden innvilges).
Vi behandler ikke søknader som mottas på forhånd for innsatte som skal flyttes/innsettes i Oslo fengsel, eller for innsatte som er ilagt brev- og besøksforbud/kontroll. Dokumentasjonskravene må oppfylles før en søknad blir behandlet. 

Hva er beøkstidene i fengselet?
Avdeling B - ordinært besøk
Mandag: 09.30-11.00
Tirsdag: 09.30-11.00, 14.15-15.45, 17.00-18.00, 19.15-2015*
Onsdag: 09.30-11.00
Torsdag: 09.30-11.00, 14.15-15.45, 17.00-18.00, 19.15-2015*
Fredag: 09.30-11.00
Lørdag: 11.15-12.15, 15.00-16.00
Søndag: 11.15-12.15, 15.00-16.00 
* Ikke barnebesøk (fysisk besøk), men kan vurderes per tilfelle.

Avdeling B, glassvegg
Mandag-fredag: 10.00-11.00
Lørdag og søndag: 15.30-16.30 

Avdeling C
Onsdag 17.00-19.15

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ikke ha med seg noe utenfra. Varm drikke, snacks, sjokolade og brus kan kjøpes i automatene i besøksavdelingen. Eventuelle effekter som pårørende ønsker å gi de innsatte, kan ikke leveres fengselet. Effekter må sendes i posten. Penger kan settes inn på fengselets konto 7874 06 57592. Det er svært viktig å merke overføringen tydelig med den innsattes navn og fødselsnummer.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det er ikke egne tider for barnebesøk. Det er et eget barnerom med leker og spill.