Den 17. januar 2024 etablerte fem direktorater en ny samarbeidsstruktur for nasjonal samordning av tilbakeføringsarbeidet. Bakgrunnen er felles oppdrag i direktoratenes respektive tildelingsbrev: Helsedirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Utdanningsdirektoratet (herunder Statsforvalteren i Vestland), Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet skal sammen bidra til at innsatte mottar tjenester basert på rettigheter og behov.

På møtet ble det konstituert en styringsgruppe som består av ledere fra hvert direktorat. Denne gruppen vil bl.a. ha en sentral rolle i oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av helse-, opplærings- og velferdstjenester til innsatte i fengsel. Det ble også etablert en nasjonal koordineringsgruppe som vil følge opp felles prosjekter og legge til rette for strategiske diskusjoner og beslutninger i styringsgruppen.

Lederen av nasjonalt brukerråd for kriminalomsorgen, Johan Lothe, som også er leder av Wayback, holdt en innledning om utfordringer som domfelte i dag møter under straffegjennomføringen.  Lothe trakk bl.a. fram at det i dag er for lite rom for planlegging av soningen og for liten samordning av tjenester. Han synliggjorde også umuligheter i systemet, eksempelvis at for å bli løslatt på 2/3-tid kreves bolig, men for få bolig kreves bekreftelse på løslatelsestidspunkt  - Dette er et eksempel på en Catch 22-utfordring i praksis, sa Lothe. Lothe presenterte også flere forslag til forbedret samordning, eksempelvis faste ansvarsgruppemøter før løslatelse som inkluderer friomsorgskontorer, frivillige organisasjoner, samt det offentlige tjenestetilbudet som venter på utsiden. Videre understreket Lothe betydningen av å sikre brukerstemmen inn i alt utviklingsarbeid.

Hildegunn og Lothe 2023 under møte på KDI

Foto: Hildegunn Vollset (avdelingsdirektør i KDI og prosjekteier av Stimulab-prosjektet) og Johan Lothe, leder av brukerrådet i kriminalomsorgen,  var blant de få som klarte å brøyte seg fysisk fram til møtet 17. januar. På grunn av snøkaos og innstilte tog måtte de fleste delta digitalt.

På møtet var det også et eget punkt om Stimulab-prosjektet En trygg og forutsigbar overgang fra fengsel til et selvstendig liv i frihet. Prosjektet har som mål å tette glippsoner og prøve ut tverrfaglige løsninger for bedre tilbakeføring. Direktoratene har fått økonomisk støtte fra Digitaliseringsdirektoratet til å gjennomføre prosjektet i 2024. Gjennom Stimulab-ordningen tilbyr Digitaliseringsdirektoratet veiledning og økonomiske midler til innovative prosjekter i regi av offentlige virksomheter. Tilskuddet fra Stimulab var øremerket til innhenting av ekspertise på innovasjon og tjenestedesign. Leverandøren Menon Economics/Designit vant konkurransen og skal i 2024 lose ansatte, brukere, samarbeidspartnere og andre bidragsytere gjennom et innovativt og utprøvende prosjekt.

På møtet presenterte Kaja Misvær Kistorp fra Designit sine ønsker og forventninger til styringsgruppen. Det ble bl.a. understreket at innovasjonsledelse er noe annet enn kvalitetssledelse: Innovasjon krever at man omfavner og utforsker risiko på et annet vis enn kontinuerlig forbedringsarbeid. Det krever også mot og vilje til å tenke ut av boksen. I tillegg orienterte Kistorp om en prosess som vil involvere bredt. Denne våren vil bl.a. mange bli invitert til en innsiktsworkshop og en ideworkhop.

I de neste 10 år anslås at rundt 40.000 personer vil gjennomføre straff i fengsel og alle skal, med få unntak, en dag løslates. Glippsoner gjør det vanskeligere å etablere et godt og selvstendig liv i frihet. Målet med den nye samarbeidsstrukturen og Stimulab-prosjektet er mer samordnet innsats i tilbakeføringsarbeidet og bedre lederforankring av den tverrsektorielle innsatsen.


Styringsgruppen består av avdelingsdirektører fra: 
•    KDI v/ Heidi Bottolfs (leder) og Hildegunn Vollset
•    Arbeids- og velferdsdirektoretat v/ Tormod Moland,
•    Helsedirektoratet v/ Jakob Linhave
•    Husbanken v/ Antonia Fretland Rieck 
•    Statsforvalteren i Vestland v/ Anne Hjermann
•    Utdanningsdirektoratet v/ Hilde Austad

Koordineringsgruppen består av:
•    KDI v/Line Wilberg (leder) og Helene Støversten
•    Arbeids- og velferdsdirektoratet v/Elin Stein
•    Helsedirektoratet v/Stig Herman Nygård
•    Husbanken v/Hanne Solberg
•    Statsforvalteren i Vestland v/Paal Brevik
•    Utdanningsdirektoratet v/Jacob Smith Næss


Med snøkaos og innstilte tog deltok de fleste medlemmene digitalt, derfor er det ingen bilder av styrings- og koordineringsgruppene i denne saken.