Avdeling høy sikkerhet Mosjøen ligger i Vefsn kommune. Avdelingen har 15 soningsplasser og prioriterer varetekt og korte dommer. Det eksisterer ikke noe arbeidstilbud til de innsatte, men Mosjøen videregående skole gir tilbud om videregående opplæring. 

Avdelingen ligger midt på Helgeland og nøyaktig midt i Norge. Det er lett å komme seg til/fra Mosjøen via E-6, RV78, jernbane, fly eller båt.

Adelingen er røykfri. Røyking er kun tillatt i luftegård under daglig lufting en gang pr. dag.

Informasjon før straffegjennomføringen

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fengslet ligger ved sydligste rundkjøring på E-6 gjennom byen.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Legitimasjon og soningsinnkalling.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Sigaretter og snus. Her gjelder tollkvote, 10 pakker sigaretter eller 5 esker snus. Private penger. Klær til daglig bruk. Fengslet gir ikke ut klær.

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Registrering, førstegangssamtaler, kartlegging av utdanningbehov

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Gis anledning til å handle koiskvarer for opptjente arbeids/dagpenger + 300 kroner av private midler pr. uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Du har anledning til å ringe i 20 min. pr. uke. Det er ikke tillatt for innsatte å motta telefoner, unntatt i helt spesielle tilfeller (offentlig etater og lignende). Privatsamtaler skal foregå når det er fellesskap, andre samtaler tas ved behov.Telefonsamtalene blir som hovedregel avlyttet (ikke advokat). Telefonsamtalene skal føres på et språk tilsatte forstår. Mobiltelefon er ikke tillatt.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Videregående opplæring

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Ingen

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Treningsrom

Informasjon til besøkende

Generelt om besøk

  • Hver innsatt kan ha to besøk pr. uke (ett fysisk og ett videobesøk).
  • Alle ordinære besøk varer en klokketime.
  • Besøkende som har lang reisevei kan dersom det er kapasitet få utvidet besøkstid til to timer. Dette søker innsatte godkjennelse for på forhånd av bestilling av besøket. Lang reisetid defineres som mer enn to timer en vei.

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved avdeling høy sikkerhet Mosjøen, må søke om besøkstillatelse. Dette gjelder også ved digitale besøk.

Besøkende til avdeling høy sikkerhet Mosjøen kan søke om besøkstillatelse digitalt. Dette gjøres ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir. Dette vil ta noe lengre tid enn å levere elektronisk. 

Opplysningene i søknaden blir sendt til politiet. Fengselet får med bakgrunn i dette eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  
Ved spørsmål vedrørende besøksklareringen/vandelsjekk og eventuell klage på vedtak kontakt: postmottak-8625@kriminalomsorg.no.

Hvordan bestiller jeg besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten, eller i selvbetjeningsportalen. 

Som et substitutt for fysisk besøk er det tilrettelagt for videobesøk. Regler for gjennomføring av videosamtaler følger gjeldende regelverk for besøk i fengsel, jfr. Strgjfl §31. Du må være godkjent for besøk for å kunne ha videobesøk.

Besøk kan bestilles på telefon onsdager etter klokken 15.15 og frem til 19.00 på tlf: 75 11 12 70

Hva er besøkstidene i fengselet?
Besøkstiden for ordinært besøk er lørdag og søndag i tidsrommene 11.00-12.00, 12.30-13.30 og 14.00-15.00.

Videbesøk er: Fredag 18.00-21.00.
Lørdag og søndag fra 11.00 til 1930.

Det anbefales å møte minst 5 min før besøket starter for å få benyttet hele besøkstimen. 
NB: Husk legitimasjon og besøkstillatelse.

Hva må besøkende ha med seg?
Fengselet vil som hovedregel be om gyldig legitimasjon, som for eksempel førerkort, pass eller bankkort med bilde i tillegg til besøkstillatelse. Dette vil også normalt stå i svarbrevet. Er det grunn til tvil om identiteten kan besøkende bortvises. 

Hva kan besøkende ha med seg inn i fengselet? 
Det er ikke mulig å ha med seg verken mat eller andre artikler til innsatte i forbindelse med besøk. 

Kan jeg ringe en innsatt?
Det er ikke anledning til å ringe innsatte. Den innsatte disponerer totalt 20 minutter per uke, for utgående samtaler.

Brev/pakker til innsatte
Det er ikke tillatt å sende blomster, samt ting som kan “konsumeres”. Dvs. drikke, mat, parfyme, kremer, tobakk etc. Det er heller ikke tillatt med effekter som kan brukes som våpen eller har symboler som er rasistiske, støtende eller kan knyttes til kriminelle organisasjoner/er gjengrelatert.

Eksempler på tillatte gaver til innsatte kan være klær, sko, forseglet magasin eller en pengegave til innsattes konto i fengselet. Gaver må sendes til innsatte via post. Alt som sendes inn til innsatte blir åpnet og undersøkt av tilsatt før utlevering.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegnesaker og leker til utlån i besøksavdelingen. 

Vi har en egen barneansvarlig i fengselet som jobber spesielt for deg som er barn/ungdom med far eller bekjent som er i fengsel. Barneansvarlig kan du kontakte dersom du har spørsmål og tanker rundt dette. Barneansvarlig skal også sørge for at forholdene i fengselet skal bli bra for deg når du kommer på besøk. Dersom du har forslag til hva vi kan gjøre for å gjøre besøkene enda lettere, ønsker vi å høre fra deg!

Dersom du er under 16 år, må du komme sammen med en voksen. Ungdom mellom 16-18 år kan komme på besøk alene, men første besøket må være sammen med en foresatt som har besøkstillatelse. Dersom foresatt ikke kan følge, må vi ha en skriftlig bekreftelse fra foresatt(e) om at du kan følges av en annen person.

Dersom du er 15 år eller eldre, blir vandelen din sjekket hos politiet. Det betyr at fengselet spør politiet om den som søker har gjort noe som ikke er lov. Fengselet ser, for eksempel, spesielt alvorlig på narkotikaforbrytelser.